Projekty

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica

Kód
310041A822
Stav
Zrealizované
Dátum od
31. októbra 2017
Dátum do
12. decembra 2018
Cena
927 601 EUR
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Zodpovedná osoba

Prijímateľ NFP:                                                      Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                  KŽP-PO4-SC431-2015-6/267

Dátum začatia realizácie projektu:                 10/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:           09/2018

Miesto realizácie projektu:                                 Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                       927 601,40 €
z toho:
5% spolufinancovanie:                                             41 381,56 €
Neoprávnené výdavky:                                            99 970,31 €
Nenávratný finančný príspevok:                        786 249,53 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:  

Cieľom projektu je „Znižovanie energetickej náročnosti  budovy Materskej školy Radvanská 28, Banská Bystrica“ znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

 • Oprava porúch a zateplenie obvodovej  steny minerálnou vlnou hrúbky 150 mm
 • Výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom, výmurovka spojovacích chodieb
 • Zateplenie všetkých striech a terasy minerálnou vlnou hr.300 mm
 • Zateplenie stropu 1.NP minerálnou vlnou hrúbky 100mm
 • Výmena zdrojov osvetlenia za LED žiarovky
 • Komplexná obnova vykurovacieho systému a systému distribúcie teplej vody, inštalácia inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou

a zlepšením tepelno-technických vlastností budovy dosiahnuť energetickú triedu A pre vykurovanie a pre prípravu teplej vody v dolnej hranici B a súčasne dosiahnuť zatriedenie budovy podľa celkovej potreby energie  budovy do energetickej triedy B a podľa globálneho ukazovateľa energie – primárna energia – do energetickej triedy A1, t.j. ultranízkoenergetická budova.

Po ukončení projektu sa dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške 90,13 %.

Dopady projektu:

 • zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
 • zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
 • zlepšenie vzhľadu budovy
 • zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
 • znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Predmet projektu:

Predmetom a hlavnou aktivitou projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove budovy Materskej školy Radvanská 28, Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica. Účelom realizácie projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy materskej školy na úroveň nízkoenergetických budov. Budova materskej školy bola postavená v roku 1987 a objekt sa skladá zo 4 pavilónov a 2 spojovacích chodieb.

Projekt rieši najmä zateplenie všetkých konštrukcií obvodového plášťa, strechy, stropu suterénu, výmenu okien a vstupných dverí, ako aj rekonštrukciu ústredného kúrenia, rozvodov teplej a studenej vody, rozvodov elektroinštalácie a nové osvetlenie, vybudovanie vzduchotechniky s rekuperačnými jednotkami a meranie a reguláciu, tienenie okien vonkajšími žalúziami. V rámci projektu je riešený aj bezbariérový vstup do budovy.

Stav realizácie projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                                     účinná od 13.05.2017

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu:
Stavebný dozor: 16.10.2017
Stavebné práce: 19.10.2017

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:                           31.10.2017
Realizácia hlavnej aktivity Projektu Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica začala odovzdaním staveniska zmluvnému Zhotoviteľovi stavby SimKor s.r.o, Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica a výkonom inžinierskej činnosti počas realizácie a po dokončení stavby.

Predloženie 1. výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                   31.10.2017–31.12.2017
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP Mesto Banská Bystrica predložilo v januári 2018 prvú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie Projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 1. Žiadosti o platbu:                                                        2. kvartál roku 2018
V zmysle Zmluvy o dielo č. 2045/2017/ORA-IP so Zhotoviteľom stavby po vykonaní 60% objemu stavebných prác podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP prvú žiadosť o platbu formou predfinancovania.

Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu:                                  21.09.2018
Hlavná aktivita (stavebné práce) projektu Znižovanie energetickej náročnosti  MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica bola ukončená vydaním právoplatného Kolaudačného rozhodnutia č. OcÚ 229/2018/Go

Predloženie 2. Záverečnej Monitorovacej správy:                                                                                    31.10.2017 – 21.09.2018
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  pri ukončení hlavnej aktivity projektu predkladá Mesto Banská Bystrica druhú monitorovaciu správu (typ: záverečná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období

Predloženie Záverečnej žiadosti o platbu – refundácia:            4. kvartál roku 2018
Po ukončení hlavnej aktivity projektu podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP druhú – záverečnú žiadosť o platbu formou refundácie.

Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/