Projekty

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica

Stav
Zrealizované

Prijímateľ NFP:                                                   Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                              KŽPPO4-SC431-2017-19/H085

Dátum začatia realizácie projektu:            01/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu:      09/2020

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola Strážovská 3, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                  564 153,14 €

z toho:

5% spolufinancovanie:                                        22 714,23 €

Neoprávnené výdavky:                                    109 868,40 €

Nenávratný finančný príspevok:                   431 570,43 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:    

Cieľom projektu  „Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov –  MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, úspora SO2, NOx, CO2 a zníženie produkcie tuhých znečisťujúcich látok.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

 • Zateplenie obvodových stien, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom
 • Zateplenie strechy
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Inštalácia tepelných čerpadiel
 • Rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie
 • Výmena svetelných zdrojov a svietidiel

a zlepšením tepelno-technických vlastností budovy dosiahnuť zatriedenie budovy podľa celkovej potreby energie  budovy do energetickej triedy A1.

Po ukončení projektu predpokladáme. že sa  dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške 74,50 %.

Dopady projektu:

 • zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
 • zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
 • zlepšenie vzhľadu budovy
 • zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
 • znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Predmet projektu:

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove budovy Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.

Účelom realizácie projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy materskej školy na úroveň nízkoenergetických budov. Budova materskej školy bola postavená v roku 1987, objekt pozostáva z nasledujúcich častí:

 • A, B – materská škola (časť A nie je predmetom projektu)
 • C – materská škola
 • D – hospodársky pavilón
 • E – spojovacie chodby.

Projekt rieši najmä zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia tepelných čerpadiel, rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie, výmena svetelných zdrojov a svietidiel a vybudovanie bezbariérového prístupu do pavilónov B, C, D a E.

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                                                                                                                        účinná od 03.05.2018

Predloženie 1. mimoriadnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                       03.05.2018 – 03.11.2018

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  prijímateľ NFP Mesto Banská Bystrica predložilo prvú monitorovaciu správu (typ: mimoriadna), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 1.výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                                 03.05.2018 – 31.12.2018

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  na konci roka 2018 Mesto Banská Bystrica predložilo druhú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 1. žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP :                                                       21.02.2019

Zmena termínu realizácie hlavnej aktivity projektu na 08/2019 do 09/2020

Predloženie 2.mimoriadnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                    01.01.2019 – 30.06.2019

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  prijímateľ NFP Mesto Banská Bystrica predložilo tretiu monitorovaciu správu (typ: mimoriadna), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP :                                                                                  07.05.2019

Predloženie 2. žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP :                                                  30.10.2019

Zmena termínu realizácie hlavnej aktivity projektu na 02/2020 do 09/2020

Predloženie 2.výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                             01.01.2019 – 31.12.2019

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  Mesto Banská Bystrica predložilo štvrtú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavnú aktivitu projektu stavebné práce:                         02.01.2020

Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo č. 2707/2019/ORA-IP so zhotoviteľom stavby:                                          23.01.2020

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:                                                                                                                             23.01.2020

Predloženie oznámenia o vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť  a žiadosť o ich akceptáciu:                   07.02.2020

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  Mesto Banská Bystrica predložilo poskytovateľovi NFP oznámenie o pozastavení realizácie hlavnej aktivity projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu okolností vylučujúcich zodpovednosť (OVZ) a napĺňa dôvody vzniku OVZ v zmysle Zmluvy o NFP.

Oznámenie výsledku oznámenie okolností vylučujúcej zodpovednosť:                                                                            23.03.2020

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  poyskytovateľ NFP schválil trvanie OVZ v čase od 15.08.2018 do 15.01.2019

Predloženie 3. žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP :                                                  08.04.2020

Zmena termínu realizácie hlavnej aktivity projektu na 01/2020 do 10/2020

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP :                                                                                 02.06.2020

 

Predloženie 1. Žiadosti o platbu – prefinancovanie:                                                                                                            04.06.2020

Zúčtovanie 1. ŽoP:                                                                                                                                                                        10.07.2020

Predloženie 4. žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP :
31.07.2020
Vznik nepredvídaných naviac prác a zmena rozmerov výplní otvorov v dôsledku zamerania skutočného stavu

Predloženie dokumentácie VO k Dodatku č.1 k ZoD č.2707/2019/ORA-IP Poskytovateľovi NFP na ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy:                                                                                                                                                                        31.07.2020

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 2707/2019/ORA-IP so zhotoviteľom stavby:
29.08.2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                                                                                  28.09.2020

Predloženie záverečnej monitorovacej správy:                                                                                               05.11.2020

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP :

Výsledky projektu dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja

V zmysle platného Energetického certifikátu 187053/2020/42/023312008/EC je po zrealizovaní stavebných prác v súlade s navrhovanými opatreniami v Energetickom audite budova Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica s hodnotením jednotlivých miest spotreby:

 • potreba energie na vykurovanie: B,
 • potreba energie na prípravu teplej vody: A,
 • potreba energie na osvetlenie: A,
 • celková potreba energie budovy: A,
 • Globálny ukazovateľ – primárna energia: A1
 • zaradená do energetickej triedy A1, t.j.ultranízkoenergetická budova.

 

Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/