Projekty

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou č. 3028/2, parc. č 257/2, 257/3 Banská Bystrica, mestská časť Sásová, Okres Banská Bystrica

Stav
Zrealizované

Názov projektu:Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou č. 3028/2, parc. č 257/2, 257/3 Banská Bystrica, mestská časť Sásová, Okres Banská Bystrica

                   

 

Zmluva o poskytnutí dotácie:PHZ-OPK1-2018-003079

Výška poskytnutej dotácie:30 000,00€

Miesto realizácie:Hasičská zbrojnica Sásová, Pod Skalkou č. 3028/2, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, v rámci ktorej získalo financie na obnovu 3 hasičských zbrojníc v Rakytovciach, Šalkovej a v Sásovej. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Bystrica – Sásová má dlhoročnú tradíciu. Členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta -Sásová zasahujú pri lesných požiaroch požiaroch rodinných domov ale aj pri povodniach.

Cieľom a predmetom projektu je vyriešiť nevyhovujúci stav hasičskej zbrojnice prostredníctvom stavebných úprav. Ide o drobné opravy vnútorných priestorov. Na prízemí boli osadené nové výsuvné garážové dvere a v chodbe, sklade, garáži a kotolni sa zhotovili nové vrstvy podláh. Bola vybudovaná kotolňa, nové rozvody zdravotechniky i drenážne flexibilné potrubie. V jestvujúcej šatni sa vymurovali deliace priečky nových hygienických priestorov. Z vonkajšej strany budovy bol terén odkopaný a zhotovila sa izolácia základov.

Obnovená hasičská zbrojnica bude slúžiť predovšetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Bystrica – Sásová, avšak z pohľadu mesta bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Bystrica.