Projekty

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica

Kód
302021G712
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. marca 2018
Dátum do
30. apríla 2019
Cena
379 905 EUR
Kód výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10

Názov projektu:                    Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica

Kód ITMS projektu:              302021G712

Špecifický cieľ IROP:             2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:     03/2018 – 04/2019

Schválený príspevok NFP:      379 905 EUR

Cieľ projektu:

Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica o 1 triedu s počtom 22 detí v existujúcom objekte materskej školy a zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 101 detí.

Aktivity projektu:    

  • Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich kapacít Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica
  • Materiálno-technické vybavenie materskej školy – nábytok
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti objektu A budovy Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica

Realizačný projekt je rozdelený na tri časti:

Rozšírenie kapacity – objekt A:

Rozšírenie kapacity MŠ sa bude realizovať stavebnými úpravami priestorov na 2. poschodí pavilónu A materskej školy, ktorý je súčasťou komplexu objektov vybavenosti Materskej školy na Strážovskej ulici č. 3. Riešený objekt MŠ je dvojpodlažný, z bočnej strany prepojený spojovacou chodbou s pavilónom B a hospodárskym pavilónom. V súčasnosti sa tieto priestory využívajú ako telocvičňa a enviroučebňa. Tieto priestory budú stavebne upravené tak, aby tu vznikla jedna plne funkčná trieda materskej školy s herňou, spálňou, miestnosťou na prípravu jedál, šatňou pre deti a pre personál, umyváreň a toalety pre deti a pre personál a skladmi hračiek. Okrem toho dôjde k výmene zariaďovacích predmetov zdravotechniky, elektroinštalácie (rekonštrukcii rozvodov + bleskozvod). Kapacita materskej školy sa stavebnou úpravou zväčší o 22 detí.

Energetické opatrenia na objekte A:

Energetické opatrenia sú zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky objektu A. Pozostávajú zo zateplenia fasády a strechy, výmeny svietidiel a rekonštrukcie vykurovania (rekonštrukcia rozvodov, výmena vykurovacích telies, inštalácia tepelného čerpadla).

Zlepšenie existujúcich kapacít – objekty B, C, D:

Zlepšenie existujúcich priestorov spočíva vo výmene rozvodov elektroinštalácie, výmene zariaďovacích predmetov zdravotechniky, výmene podláh vo vybraných miestnostiach a vymaľovaní existujúcich priestorov týchto objektov materskej školy.

Priestory MŠ budú zariadené detským nábytkom vhodným pre obdobný účel: skrinky, stolíky, stoličky, lehátka, šatňové skrinky, koberce, paplóny a. i.