Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica

Stav
Prebiehajúce

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Trvanie projektu: február 2019 – marec 2021

Cieľ projektu: Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
  • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
  • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.