Projekty

Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica

Stav
Zrealizované

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.ia.gov.sk realizuje dopytovo-orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Trvanie projektu: február 2019 – marec 2021

Cieľ projektu: Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Realizácia projektu umožní:

 • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
 • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
 • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
 • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
 • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
 • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Ukončenie projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica“.

Realizácia projektu umožnila:

 • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre odkázané osoby na pomoc inej osoby prostredníctvom opatrovateliek a opatrovateľov
 • rozšíriť poskytovanie opatrovateľskej služby v súlade s aktuálnymi potrebami obyvateľov mesta
 • zotrvať odkázanej osoby na pomoc inej osoby  v jej prirodzenom prostredí čo najdlhšie
 • ukázať opodstatnenosť tejto terénnej sociálnej služby aj v období nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID-19, počas ktorej sa projekt realizoval.
 • mestu Banská Bystrica prostredníctvom realizovaného projektu získať celkovú sumu oprávnených výdavkov 296 400,- eur, vďaka ktorým sa podarilo vytvoriť a udržať 20 pracovných miest pre opatrovateľky, ktoré poskytovali opatrovateľskú službu 20-tim opatrovaným.

Záver:

 • projekt bol realizovaný v súlade so strategickými dokumentami Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2020 a Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská bystrica na roky 2021-2027, Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v BBSK
 • opatrovaní i opatrovatelia v rámci realizácie projektu vyslovovali spokojnosť.