Projekty

Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica

Kód
PRS1456/2019/3
Stav
Zrealizované
Dátum od
7. novembra 2019
Dátum do
17. decembra 2019
Cena
0 EUR

Zmluva o poskytnutí dotácie:                           CEZ ÚV SR: 805//2019

Miesto realizácie projektu:                                Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                       108 296,65 €
z toho:
Dotácia:                                                                       10 000,00 €
Vlastné zdroje:                                                           98 296,65 €

 

Mesto Banská Bystrica uzatvorilo zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác „Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica“. Stavebné práce boli realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podprogramu rozvoja športu na rok 2019“, z podprogramu č. 3 „Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry“.

Cieľ projektu:  

Cieľom a predmetom projektu je prostredníctvom stavebných úprav zlepšiť hygienické podmienky zázemia telocvične, opravou priestorov šatní a soc. zariadení a tak prispieť k zlepšeniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy. Hlavný rozsah stavebných prác pozostáva z úpravy povrchov stien, podláh a výmena sanity.