Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021K159-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                65 709,09 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je obstaraním učebne IKT a polytechnickej učebne modernizovať výchovno-vzdelávací proces a tak rozvíjať kľúčové kompetencie zvyšujúce konkurencieschopnosť žiaka v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie odbornej učebne IKT variant notebook/tablet
 • Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 • Stavebno-technické úpravy odborných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom