Ekonomický odbor

Oddelenie ekonomiky školstva

 • vypracováva návrhy rozpočtu pre materské školy, školské zariadenia a neštátne školské zariadenia , vypracováva merateľné ukazovatele, sleduje vývoj a plnenie merateľných ukazovateľov, sleduje vývoj a čerpanie rozpočtu a navrhuje jeho zmeny.
 • sumarizuje podklady zo škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity a neštátnych školských zariadení,
 • spracováva rozpis finančných prostriedkov súkromným a cirkevným školám, súkromným a cirkevným školským zariadeniam podľa osobitého predpisu,
 • zabezpečuje spracovanie a evidenciu nájomných, darovacích a dodávateľsko-odberateľských zmlúv, objednávok,
 • vypracováva podklady pre spravovanie účtov mesta zriadených pre školstvo,
 • poskytuje súčinnosť v oblasti ekonomiky pre PS-SUR,
 • sumarizuje účtovné výkazy a ekonomické štatistické výkazy za školy a školské zariadenia okrem tých, ktoré zabezpečuje PS-SUR,
 • v oblasti účtovníctva a rozpočtu poskytuje metodickú podporu materským školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,
 • podieľa sa na tvorbe koncepčných, metodických a analytických materiálov školstva,
 • vypracováva návrh VZN na určenie výšky dotácie na žiaka na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Banská Bystrica v súčinnosti s PS-SUR,
 • kontroluje náležitosti žiadostí o poskytovaní dotácií podľa VZN na určenie výšky dotácie na žiaka na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území Mesta Banská Bystrica,
 • poskytuje súčinnosť pre PS-SUR pri návrhu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra voľného času formou VZN,
 • podieľa sa na príprave, tvorbe a realizácii strategických dokumentov, programov a projektov v súčinnosti s inými útvarmi Mesta Banská Bystrica,
 • zabezpečuje podklady na prípravu a realizáciu verejného obstarávania,
 • zodpovedá za kontrolu hospodárenia a efektívneho využívania finančných prostriedkov a správu hmotného a nehmotného majetku v materských školách a školských zariadeniach.

Oznamy