Úradné sekcie

Referát krízového riadenia

Náplň činnosti – Referát krízového riadenia

Na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany:

zodpovedá za:

prípravu podkladov a dokumentov pre primátora mesta a MsÚ v z mysle znenia nasledovných zákonov:
– 2 27/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
– 3 19/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ,
– 5 70/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– 4 14/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
– 3 87/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

vypracúva návrhy opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných
príprav, zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu Krízového plánu
dokumentácie Mestského úradu Banská Bystrica
1. pre prípad mimoriadnych a krízových situácií mimo času vojny a stavu
2. po vyhlásení krízových situácií v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu
3. p re obdobie bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu

komplexné zabezpečenie rozpočtu, financovanie a dotácie pre oblasť
plní úlohy v rozsahu vymedzenom všeobecne záväznými právnymi predpismi
vnútorným organizačným poriadkom Mestského úradu Banská Bystrica
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

navrhuje:

a predkladá primátorovi mesta návrhy opatrení na materiálne, technické, organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti referátu, krízového štábu Mesta Banská Bystrica (KŠM) v mieri a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,

a vypracúva základné dokumenty (plány činnosti a práce) pre činnosť KŠM a poskytuje ich výpisy určeným orgánom, organizáciám a iným dôležitým subjektom z hľadiska príprav na obranu mimo času vojny a vojnového stavu a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v samosprávnom obvode,

koordinuje:

a usmerňuje činnosť na úseku krízového riadenia Mesta a zodpovedá za plnenie všetkých úloh týkajúcich sa MsÚ a KŠM Banská Bystrica a zabezpečuje v samosprávnom obvode spoluprácu Mesta s orgánmi štátnej správy kraja a obvodu najmä s Vyššou vojenskou správou, Územnou vojenskou správou, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, s hospodárskymi orgánmi a
organizáciami, právnickými a fyzickými osobami v oblasti obrany a hospodárskej mobilizácie,

· a riadi plnenie úloh oddelení, referátov a organizačných útvarov MsÚ a Mesta v rozsahu vymedzenom primátorom mesta a v z mysle znenia už citovaných zákonov,

Na úseku Civilnej ochrany obyvateľstva (COO):

riadi:

kontroluje a koordinuje v plnom rozsahu úlohy spojené s prípravou občanov na
civilnú ochranu vyplývajúce zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok,

zodpovedá:

a zabezpečuje údržbu, opravy a prevádzku ochranných stavieb a zariadení CO, stálych úkrytov pre obyvateľstvo na území mesta,
za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany
obyvateľstva a žiactva s cieľom jeho proporcionálneho rozdelenia v meste Banská Bystrica v s kladoch a výdajných strediskách COO,

koordinuje:

oblasť ekonomického zabezpečenia príprav COO, plánu COO časti COO a sleduje a kontroluje vedenie účtu civilnej ochrany

Na úseku ochrany utajovaných skutočností:

zodpovedá:

v plnom rozsahu v z mysle zákona NR SR č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ochranu utajovaných skutočností na Mestskom úrade v Banskej Bystrici,

koordinuje:

a podieľa sa na zabezpečovaní technických podmienok potrebných na ochranu utajovaných skutočností a kontroluje dodržiavanie týchto zásad na pracovisku MsÚ,

zabezpečuje:

· prijímanie a odosielanie utajovaných písomností za MsÚ Banská Bystrica a ich archiváciu, vytrieďovanie – skartáciu a likvidáciu nepotrebných záznamov (videokazety, audiokazety, diskety a výstupy z počítača a pod.) podľa platného zákona,

Na úseku požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci:

zodpovedá za:

všetky potrebné úkony súvisiace s organizáciou požiarnej ochrany vo vybraných objektoch v pôsobnosti MsÚ podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zmien a doplnkov,

všetky potrebné úkony súvisiace s organizáciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pôsobnosti Mestského úradu Banská Bystrica v zmysle zák. č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,

organizovanie v oblasti CO a požiarnej ochrany školenia a branno-športové dni pre zamestnancov mesta.

Za činnosť referátu zodpovedá vedúci referátu, ktorý je priamo podriadený primátorovi mesta.

Oznamy