Odbor informatizácie a digitalizácie

Oddelenie prevádzky informačných technológií

 • zodpovedá za prevádzku, údržbu a bezpečnosť v oblasti  informačných  a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“),
 • zodpovedá za prevádzku počítačovej siete typu LAN, WAN – pripojenie na Internet, vzdialenú správu, pripojenie externých subjektov, zariadení informačného systému a diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačového systému a siete,
 • zodpovedá za optimálne rozmiestnenie a využitie IT,
 • zodpovedá za prevádzku a servis telefónnej ústredne a inštalovaných  pripojení vrátane prevádzky mobilných telefónnych zariadení, prevádzku a servis technického vybavenia  Veľkej siene MsÚ a po technickej stránke zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva (hlasovacie zariadenie, audiovizuálna technika, digitálne spracovanie záznamov a materiálov  a vybavenie poslancov mestského zastupiteľstva počítačovou   technikou)
 • zabezpečuje servis výpočtovej techniky a programového vybavenia (zálohovanie  a obnova dát),
 • zabezpečuje prijímanie, evidenciu a správu požiadaviek IKT na úrovni  callcentra,
 • eviduje požiadavky v informačnom systéme, prideľuje, sleduje a kontroluje  stav vybavenia koordinuje práce pri riešení zložitých  problémov
 • analyzuje, vyhodnocuje a spracúva reporting požiadaviek IKT,
 • podáva návrhy na zefektívnenie procesov a zlepšenia pracovných  podmienok zamestnancov z pohľadu IKT,
 • vedie evidenciu hnuteľného majetku informačných a komunikačných  technológií,
 • zodpovedá za riadne označenie, využívanie, spracovanie  zoznamov spravovaného nehnuteľného majetku informačných a komunikačných  zariadení.

Oznamy