Projekty

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica

Kód
310041B091
Stav
Zrealizované
Dátum od
30. mája 2017
Dátum do
15. mája 2018
Cena
733 210 EUR
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Zodpovedná osoba

Prijímateľ NFP:                                                   Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                               KŽP-PO4-SC431-2015-6/258

Dátum začatia realizácie projektu:              05/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:        04/2018

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                       733 210,05 €
z toho:
5% spolufinancovanie:                                           33 280,64 €
Neoprávnené výdavky:                                          67 597,18 €
Nenávratný finančný príspevok:                       632 332,23 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:    

Cieľom projektu je „Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy Materskej školy Na Lúčkach 2, Banská Bystrica“ znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

 • Oprava porúch a zateplenie obv. steny čadičovou vlnou hr. 140mm
 • Zamurovanie lódžie na 2.NP, výmena okien a dverí za plastové s izolačnym trojsklom
 • Zateplenie pôvodnej strechy a strechy nad pov. terasou pavilonu DJ-35 kamennou vlnou hrúbky 300mm
 • Inštalácia solárneho systému na ohrev teplej vody
 • Výmena zdrojov osvetlenia za LED žiarovky
 • Komplexná obnova vykurovacieho systému a systému distribúcie teplej vody, inštalácia inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou

a zlepšením tepelno-technických vlastností budovy dosiahnuť energetickú triedu pre vykurovanie a pre prípravu teplej vody v dolnej hranici B a súčasne dosiahnuť zatriedenie budovy podľa celkovej potreby energie  budovy do energetickej triedy B a podľa globálneho ukazovateľa energie – primárna energia – do energetickej triedy A1.

Po ukončení projektu sa dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške 76,57 %.

Dopady projektu:

 • zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
 • zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
 • zlepšenie vzhľadu budovy
 • zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
 • znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Predmet projektu:

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove budovy Materskej školy Na Lúčkach 2, Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.

Účelom realizácie projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy materskej školy na úroveň nízkoenergetických budov. Budova materskej školy bola postavená v roku 1973, objekt sa skladá z troch navzájom prepojených pavilónov.

Projekt rieši najmä zateplenie všetkých konštrukcií obvodového plášťa, strechy, výmenu okien a vstupných dverí, ako aj rekonštrukciu ústredného kúrenia, rozvodov teplej a studenej vody, rozvodov elektroinštalácie a nové osvetlenie, vybudovanie vzduchotechniky a meranie a reguláciu.

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                         účinná od 02.03.2017

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu:     stavebné práce:     10.05.2017

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:              30.05.2017
Realizácia hlavnej aktivity projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica začala odovzdaním staveniska zmluvnému Zhotoviteľovi stavby SimKor  s.r.o, Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica.

Predloženie 1. Žiadosti o platbu:                                        4. kvartál roku 2017
V zmysle Zmluvy o dielo č. 990/2017/ORA-IP so Zhotoviteľom stavby po vykonaní 60% stavebných prác podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP prvú žiadosť o platbu formou predfinancovania. V súčasnosti prebieha jej schvaľovanie sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Predloženie 1. výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                          02.03.2017 – 31.12.2017
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  na konci roka 2017 Mesto Banská Bystrica predložilo prvú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu:                    05.03.2018
Hlavná aktivita (stavebné práce) projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Na Lúčkach 2, Banská Bystrica bola ukončená vydaním právoplatného Kolaudačného rozhodnutia číslo: OcÚ-SÚ 18/2018/HOM.

Predloženie 2. záverečnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                    02.03.2017 – 05.03.2018
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  pri ukončení hlavnej aktivity projektu predkladá Mesto Banská Bystrica druhú monitorovaciu správu (typ: záverečná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 2. Záverečnej žiadosti o platbu:                1. kvartál roku 2018
Po ukončení hlavnej aktivity projektu podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP druhú – záverečnú žiadosť o platbu formou refundácie.

Monitorovanie po ukončení projektu

1. Monitorované obdobie po realizácii projektu:           06.03. 2018 – 16.05. 2019

Predloženie 1. následnej monitorovacej správy:   14.06.2019

2. Monitorované obdobie po realizácii projektu:            16.05. 2019 – 16.05. 2020

 

 

 

Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/