Projekty

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Kód
302011J674
Stav
Zrealizované
Dátum od
26. januára 2021
Dátum do
30. decembra 2022
Kód výzvy
IROP-PO1-SC121-2016-9

Kód ITMS projektu:                                                         302011J674

Špecifický cieľ IROP:                                                       1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:    01/2021 – 12/2022

Schválený príspevok NFP:                                            364 800,00 EUR

 

 

 

OZNAM: strategický dokument – Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica

Finálna verzia vypracovaného strategického dokumentu spolu s prislúchajúcimi prílohami si môžete pozrieť a stiahnuť tu : Dokumenty

 

OZNAM: Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Dňa 19.12.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3 ods.1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov podľa § 5 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie na základe predloženého oznámenia o strategickom dokumente: „Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica“. Podľa vydaného rozhodnutia boli zapracované pripomienky do finálnej verzii strategického dokumentu.

 

OZNAM: Verejné pripomienkovanie analytickej a návrhovej časti strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica – termín do 4.9.2022

Mesto Banská Bystrica sprístupnilo na verejné pripomienkovanie analytickú a návrhovú časť strategického dokumentu Plánu udržateľnosti funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, aby sa k tomuto návrhu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike. Súčasne k predloženému návrhu sa mohli vyjadriť aj obyvatelia funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica.

Pripomienky k dokumentom mohli byť zaslané formou vyplnenia dole uvedených formulárov:

  • Online pripomienkový formulár. (Tento formulár slúžil na pripomienkovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica a najmä jeho návrhovej časti (ciele, strategické opatrenia a pod.). Neslúži na riešenie pripomienok ako napr. zle urobený chodník, diere vo vozovke  a pod.) Pripomienkovať sa mohlo do 4.9.2022!
  • Excel súbor – formulár (ktorý zašlete na adresu marian.gogola@uniza.sk)

 

OZNAM:

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská BystricaPlán udržateľnej mestskej mobility je strategický plán, ktorý má pomôcť danému mestu alebo oblasti naplánovať opatrenia, ktoré povedú k udržateľnej mobilite.

Spracovateľom dokumentu Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica (PUMBB) je Žilinská univerzita v Žiline. Viac informácií o projekte.

Funkčné územie je definované mestom Banská Bystrica a obcami: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina a Vlkanová.

Celý proces vypracovania Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica pozostáva z 3 hlavných etáp:

1. etapa. Analytická časť pozostáva z :

  • analýzy súčasného stavu jednotlivých druhov dopravy
  • dopravných prieskumov,
  • identifikácie problematických oblastí,
  • vytvorenia dopravného modelu a prognózy vývoja výhľadového stavu

2. etapa. Návrhová časť obsahuje:

  • ciele a oblasti zmien,
  • návrh opatrení vedúcich k udržateľnej mobilite.

3. etapa pozostáva zo spracovania Strategického environmentálneho posúdenia (SEA) a stanovenia Plánu implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility;

Časový harmonogram spracovania je naplánovaný na dva roky, teda 2021-22. Mierne ho ovplyvnila pandémia COVID19, kedy nemohli byť zrealizované kroky,tak ako boli naplánované.