Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 01/2011 o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach

Schválené: 29.3.2011

Účinnosť: 1.5.2011

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 odst. 3 písm h ) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za služby poskytované v mestských detských jasliach.

 

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej VZN ) je :
definovanie druhu a formy služieb poskytovaných v detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
spôsob a stanovenie výšky úhrad za služby poskytované v detských jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica


 

ČASŤ DRUHÁ

Služby v Mestských detských jasliach a výška úhrady

§ 1

Okruh osôb, ktorým sú služby v MsDJ poskytované

1. Mestské detské jasle ( ďalej len MsDJ ) zabezpečujú komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od 8
mesiacov do 3 rokov veku.
2. Mestské detské jasle môžu zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky, maximálne však do
1. 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy.
3. Služby v MsDJ sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste
2. Banská Bystrica.
4. Poskytovanie služby v MsDJ je upravené dohodou, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti
3. účastníkov dohody pre poskytovanie služby, výška a spôsob úhrady.
5.MsDJ nemajú právnu subjektivitu, sú organizačnou jednotkou mesta, ktorú riadi vedúci.

§ 2
Služby poskytované v MsDJ
1. V zariadení MsDJ sa poskytujú služby :
a) odborné činnosti:
podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života
sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie hygienických návykov
stravovacie návyky
rozvoj myslenia
podpora kreativity a motoriky
podpora fyzickej aktivity
b) obslužné činnosti:
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba prádla pre vlastné zariadenie
c) ďalšie činnosti:

zabezpečenie uzamknutej skrinky pre dieťa počas pobytu v MsDJ pre vlastné odevy
poskytovanie „ošatenia“ počas pobytu v jasliach


2. MsDJ poskytujú služby denne : pondelok – piatok, v čase od 6,00 hod. do 17,00 hod.

3. Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovacie služby spojené s výrobou, podávaním pokrmov a nápojov
pre deti predškolského veku.

4. Základnými kontraindikáciami pre prijatie dieťaťa v MsDJ sú:
- zdravotný stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje domácu starostlivosť, resp. starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

§ 3
Podmienky nároku na službu v MsDJ

1. Do MsDJ sa prijímajú deti vo veku podľa § 1 tohto VZN, ktorých rodičia, resp. osoby, ktoré majú dieťa v starostlivosti sú zamestnané, prípadne študujú alebo po prijatí dieťaťa do jasiel nastúpia do 30. dní do zamestnania.

2.V prípade voľnej kapacity v MsDJ je možné prijať aj dieťa, ktorého rodičia nespĺňajú vyššie
uvedené podmienky.

3.Umiestnenie dieťaťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Banskej Bystrici je možné len v
prípade voľnej kapacity.

4.Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomného prihlásenia u vedúcej zariadenia v priebehu
celého roka, na základe čoho bude dieťa zaradené do poradovníka.

5.V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín alebo 1 x po písomnej výzve odmietne nástup v
dohodnutom termíne , bude dieťa z poradovníka vyradené.


§ 4
Výška úhrady za služby poskytované v Mestských detských jasliach a spôsob platenia úhrady

1.Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v MsDJ ( stravné + paušálny poplatok )

Paušálny poplatok 230,00 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 300,40 € /mesačne

2. Paušálny poplatok vo výške 230 € je stanovený v nadväznosti na výšku príspevku na starostlivosť o dieťa, upravený zákonom č. 561/2008 Z.z. O príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z není neskorších predpisov. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

3.Stravné obsahuje podávanie jedla 4 x denne - raňajky, obed, olovrant, 2. olovrant .

4. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje detské jasle maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica

Paušálny poplatok 115,00 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 185,40 €

5. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje detské jasle maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy, s trvalým pobytom mimo Mesta Banská Bystrica

Paušálny poplatok 230 € / mesačne
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 300,40 €

6. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v mestských detských jasliach počas adaptácie ( 2 – 4 týždne )

Paušálny poplatok 115,00 €
Stravné 3,20 € / denne ( x 22 násobok dennej úhrady )
Spolu: 185,40 € mesačne

7. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v MsDJ sa určuje ako 22 násobok dennej
sadzby stravného a mesačného paušálneho poplatku.

8. Spôsob platenia úhrady: - bezhotovostne na účet
- poštovou poukážkou
- v detských jasliach – v hotovosti (príjmový pokladničný doklad)
do 25. dňa v mesiaci.

 


ČASŤ TRETIA

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4
Primátor mesta je oprávnený cenovým opatrením zvýšiť úhrady stanovené týmto VZN v závislosti na legislatívne zmeny a v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.


§ 5

Poskytovateľ služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom poskytnutia služby v MsDJ, v zmysle zákona č. 428/2002 z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


§ 6

Dohody o poskytovaní starostlivosti v MsDJ uzatvorené v zmysle VZN č. 03/2010 sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN budú posudzovať v zmysle tohto nariadenia.

 

§ 7

1. Týmto VZN sa ruší Článok VII. „Služby poskytované nad rámec pobytových a terénnych sociálnych služieb“, § 31 ,, Služby v Mestských detských jasliach a výška úhrady “ Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2010 účinného od 1. 5. 2010 , prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva č. 706/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 30/2011 dňa 29. 03. 2011 a nadobúda účinnosť dňom 1.5. 2011.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340622

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka