Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.4.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Ján Nosko
primátor mesta

Banská Bystrica, 16. 4. 2024

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

na 23. apríl 2024 (utorok) o 9.00 hod.

do Veľkej siene Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica s nasledovným návrhom programu:

 

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Nakladanie s majetkom mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

5. Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na čerpanie tranže č. 1 rámcového úveru od EIB

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Návrh na prijatie úveru od ČSOB

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …./2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021, VZN č. 9/2022 a VZN č. 7/2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č…../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027 – Vyhodnotenie Akčného plánu za rok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť – 12.00 – 12.30 h

12. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta a Ceny mesta za rok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

13. Informatívna správa o pripravovaných väčších investičných zámeroch na území mesta Banská Bystrica

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

14. Zelené sídliská – informácia o priebehu a ďalšom postupe

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

15. Zmena zástupcu Mesta Banská Bystrica v Správnej rade Podniku medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2024 – kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na stavbu: „Mini okružná križovatka, Dopravný uzol: MK ul. Tajovského – ul. Janka Kráľa, Banská Bystrica“ – stavebné práce, v zmysle Zmluvy o dielo č. 868/2022/ORA-IV

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

17. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4/2024 – kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2022-2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

18. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2024 – kontrola zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom obstarávaní v súvislosti so zadávaním zákazky na predmet „Dodanie LED svietidiel uličných v rámci Projektu s názvom: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“, vyhlásenej zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 183/2023 z 20. 9. 2023 pod zn. 31513 – WTN a kontroly plnenia vysúťaženej zmluvy

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

19. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica za obdobie 2. polroka 2023

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

20. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 7. 2. 2024 do 16. 4. 2024

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

21. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 13. februára 2024

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

22. Interpelácie poslancov

23. Diskusia

24. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

Informatívne správy:

– Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

– Informatívna správa o petíciách za predchádzajúce obdobie

 

Na zasadnutie pozývam:

1. poslancov MsZ

2. hlavného kontrolóra mesta

3. riaditeľa príspevkovej organizácie ZAaRES

4. riaditeľa MBB a.s.

5. náčelníka MsP

6. vedúcich zamestnancov MsÚ

7. zástupcu okresnej prokuratúry

8. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie

9. občanov mesta Banská Bystrica

 

Materiály na zasadnutie

Priamy prenos zasadnutia