Aktuality

Mestský erb z priečelia historickej radnice reštaurátori zakonzervujú

Radnica v BB

Veľký a malý erb mesta, vlajka, zástava, veľká a malá pečať, úradná pečiatka i štandarda primátora sú symbolmi Banskej Bystrice. Erb s anjelom pochádzajúci z 18. storočia zdobil do októbra minulého roka exteriér predsunutého balkóna hlavnej fasády Radnice na Námestí SNP. V súčasnosti sa nachádza v reštaurátorskom ateliéri. Po zakonzervovaní bude, aj na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, umiestnený v interiéri radnice. Na pôvodné miesto obvodového zábradlia, na tvare balkónovej podesty, vlastník budovy umiestni repliku erbu.

Štít mestského erbu má po obvode rokokový ornament s volútami. V jeho ploche je situované horizontálne delenie s troma červenými pruhmi, striedané rovnakým počtom bielych pruhov. Štít drží anjel odetý v svetlomodrom rúchu s rozprestretými krídlami. Zobrazený je ako polopostava pridržiavajúca erb oboma rukami položenými na štíte. Za určenie vzniku mestského erbu, ako súčasti čelnej plochy kovového zábradlia predsunutého zábradlia balkóna s dvoma kamennými konzolami, je považovaná baroková prestavba budovy radnice z roku 1764. Za 260 rokov bolo dielo viackrát neodborne reštaurované, čo sa podpísalo aj pod súčasný stav erbu. Vlani a tento rok sa uskutočnil jeho reštaurátorský výskum.

Zámerom našej spoločnosti bolo pôvodný erb nechať zreštaurovať a umiestniť v interiéri radnice, aby už nebol vystavovaný vonkajším poveternostným vplyvom. Ako náhradu plánujeme zároveň vyhotoviť čo najvernejšiu repliku, ktorá by bola umiestnená na pôvodnom mieste. Pri výskume reštaurátori zistili, že stav erbu je havarijný. Podkladový kovový materiál skorodoval a hrdza poškodila nielen samotný kov, ale i maľby. Došlo k mechanickému poškodeniu v tvárovej časti anjela,“ uviedol Dušan Argaláš, predseda predstavenstva spoločnosti MBB, a. s., ktorá je vlastníkom historickej radnice.

Pamiatková hodnota mestského erbu spočíva v jeho hmotnej podstate zachovaného originálu, ako aj v historickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a heraldickej hodnote. Na základe výskumu, ktorý realizoval akademický sochár Ivan Škandík spolu s reštaurátorom Ondrejom Liptákom, mal byť erb pôvodne kompletne zrekonštruovaný.

Navrhované postupy obnovy diela mali odstrániť dôsledky materiálovej degradácie a všetkých vzniknutých poškodení. Stratigrafická analýza maliarskej farby, chemicko-technologický prieskum a röntgenografia však počas výskumu potvrdili značné mechanické poškodenie erbu,“ povedal akademický sochár Ivan Škandík.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica na základe výsledkov výskumu rozhodol, že originál diela nebude reštaurovaný, ale zakonzervovaný. Pamiatkari taktiež požadujú jeho umiestnenie v interiéri historickej radnice s primeranou prezentáciou aj s doplňujúcimi informáciami o histórii a obnove erbu. Exteriér zábradlia balkóna hlavnej fasády radnice nezostane prázdny. Nahradí ho kópia originálu, ktorá na rozdiel od pôvodného diela, bude z kovu a epoxidovej živice. Povrchovú úpravu dotvorí celoplošné zlátenie doplnené striebrom.

„Verím, že kópia originálu mestského erbu na radnici zaujme nielen Banskobystričanov, ale aj návštevníkov mesta. Ešte pred jej osadením dôjde k výmene dlažby na balkóne hlavnej fasády a k oprave fasády v poškodených miestach pod konštrukciou balkóna. Zároveň sa zrealizuje hydroizolácia, ako aj doplnenie omietok a výmaľba. Som presvedčený, že historická budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, si našu pozornosť zaslúži. Nachádza sa na najkrajšom slovenskom námestí a neodmysliteľne je spojená s históriou Banskej Bystrice,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria