Medený hámor

Medený hámor

DOTAZNÍK – Medený hámor 

Dve budovy so štatútom národnej kultúrnej pamiatky v areáli Medeného hámra by mali v blízkej dobe prejsť do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Novú funkciu areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, chceme nájsť spolu s verejnosťou. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ ZA! Medený hámor spustilo dotazníkový prieskum.

Zmení sa areál Medeného hámra v budúcnosti na múzeum, kultúrne, vzdelávacie alebo inovačné centrum? Odpovede by mali vzísť aj z participatívneho procesu, do ktorého sa zapoja zástupcovia odbornej i laickej verejnosti. Participatívny proces odborne zastrešia skúsené urbanistky a architektky zo združenia Spolka. Práve s nimi sa prepojilo občianske združenie ZA! Medený hámor, ktorého cieľom je zachrániť toto miesto svetovej histórie, momentálne v ruinóznom stave.

Prvým krokom participatívneho procesu bol dotazník, dostupný v tlačenej podobe v Informačnom centre v Radnici (Námestie SNP 1) a v Štátnej vedeckej knižnici (Lazovná 9).

Ďalšie kroky za záchranu Medeného hámra 

Participatívny proces bude prebiehať od júla do konca novembra a bude pozostávať z dotazníkového prieskumu, rozhovorov a workshopov. Odpovede na otázku, čo s Medeným hámrom, sa objavia po vyhodnotení participatívneho procesu v zadaní architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu. Tá poslúži ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, čo je v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok možné stavať. „Paralelne s prípravou ideového zámeru by sme chceli realizovať v areáli hámra záchranné práce, aby sme zastavili súčasnú degradáciu objektov,“ prezradila Lívia Gažová, členka občianskeho združenia ZA! Medený hámor a pracovnej skupiny, ktorú k problematike Medeného hámra menoval primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

25. august: Participatívny proces na hľadanie využitia Medeného hámra v budúcnosti je v polovici

Galéria