Kultúra

Medený hámor

Medený hámor je najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov (1496 – 1991) a ktorý sa môže pochváliť nejednou inováciou a svetovými patentami. Je najvýznamnejšou technickou pamiatkou v meste Banská Bystrica s medzinárodným významom, jedna z posledných stôp „banskej“ histórie Bystrice, ktorá má absolútny potenciál na rozvoj cestovného ruchu v meste a regióne. Má potenciál stať sa turistickou bránou do atraktívneho banského regiónu Stredného Slovenska a banskobystrického geomontánneho parku.

Budúcnosť najvýznamnejšej technickej pamiatky

Areál Medeného hámra tvoria v súčasnosti štyri chránené objekty – „Hiarty“, „Dielne“, „Výrobné haly“ (laboratória a elektrolýza) a „Vodný náhon“. Mesto Banská Bystrica vlastní tri tieto objekty – „Hiarty“, „Dielne“ a „Vodný náhon“. Novú funkciu areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, hľadalo mesto spolu so zástupcami odbornej i laickej verejnosti. Samospráva v spolupráci s OZ ZA! Medený hámor spustila ešte v júli 2021 participatívny proces, ktorý odborne zastrešili skúsené urbanistky a architektky zo združenia Spolka. Práve s nimi sa prepojilo občianske združenie ZA! Medený hámor, ktorého cieľom je zachrániť toto miesto svetovej histórie, momentálne v ruinóznom stave. Celý proces pozostával z dotazníkového prieskumu, rozhovorov a workshopov. Výslednú správu aktivít Spolky nájdete v dokumente: Budúcnosť Medeného hámra

Ďalšie kroky za záchranu Medeného hámra

Ďalšie kroky smerujúce k záchrane a osvete národnej kultúrnej pamiatky Medený hámor boli zrealizované v roku 2022. Týkali sa budov a okolia objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Z projektu podporeného Banskobystrickým samosprávnym krajom sa zrealizovalo zameranie a 3D vizualizácia budov a okolia objektov a architektonicko-historický výskum budov, z projektu podporeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky prvá etapa archeologického výskumu.

Členitosť terénu a technický stav budov sťažoval prístup pre plynulý zber dát, ale vďaka kombinácii meračský metód a zapojenia najmodernejších prístupov sa podarilo zrealizovať aj zamerania rizikových častí budov. Zameranie bolo realizované leteckým laserovým skenovaním pomocou LIDAR technológie a pozemným skenovaním. Zamerané boli vnútorné aj vonkajšie priestory. Realizované bolo letecké snímkovanie pre ortofotosnímku do rozlíšenia 1cm/pixel a 3D model celého objektu areálu a jednotlivých budov podľa zadania. Bolo vykonané presné meranie pomocou GPS pristroja širšieho okolia a detailne celý terén areálu vrátane odkopanej časti náhonu. Súhrnný dataset umožňuje plánovanie ďalších aktivít a prispeje k sumarizácii stavu lokality. Pre účely prezentácie a vizualizácie 3D objektov v podobe mesh bolo spracované video, ktoré nájdete v prezentácii:

Architektonicko-historický výskum bol v teréne vykonávaný jednak formou sond, realizovaných v budove Hiartov a Dielní hlavne za účelom overenia zamurovaných okenných a vstupných otvorov, ich veľkosti a tvaru, overenia primárnosti alebo sekundárnosti deliacich priečok. V budove Hiartov v interiéri dôsledkom deštruovanej omietky boli odkryté nálezové situácie. V týchto prípadoch bol porovnávaný hlavne charakter jednotlivých murív, štruktúra a farebnosť mált, prípadne na miestach so zachovanou omietkou bola nálezová situácia doplnená sondou. Výsledky sondáže a nálezové situácie boli priebežne porovnávané s nálezmi archeologického výskumu, prebiehajúceho na ploche medzi Hiartami a Dielňami. Vzhľadom na obsiahlosť archívnych materiálov, časovú a finančnú náročnosť čerpania vedomostí z prameňov, uložených v zahraničných archívoch (Rakúsko, Nemecko) sa pri archívnom bádaní zameralo na dostupné zdroje hlavne v Slovenskom banskom archíve v Banskej Štiavnici a Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Výstupy k dejinám mediarskeho podniku boli spracované skôr vo forme rešerše z publikovaných zdrojov. Počas terénnych prác boli odobraté aj vzorky z drevených prvkov v oboch objektoch, hlavne z krovovej konštrukcie, v Dielňach aj z trámových stropov, v Hiartoch z prekladu manipulačného otvoru do priestoru s vodným kolesom. Výskumná dokumentácia bola spracovaná v dvoch častiach: slohová analýza a návrh obnovy. Slohovú analýzu tvorí textová časť, fotodokumentácia s diaľkovými pohľadmi, zábermi fasád, interiérov a grafická časť s pôdorysmi a výkresmi fasád v M=1:50. Súčasťou Návrhu obnovy sú tabuľky architektonických, umelecko-remeselných, remeselných a výtvarných detailov.

V prvej etape archeologického výskumu boli vytypované iba niektoré miesta. Bolo vytýčených 15 sond, ktoré sa zamerali na plán viditeľnej architektúry a zdokumentovali mladšie aj staršie zásahy. Stojace architektúry sú v zlom stave a situácie pod povrchom boli vo výrazne deštruovanom stave.

Pamiatkové výskumy (v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu) budú slúžiť ako východiskový podklad pri spracovávaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie. V roku 2023 plánuje samospráva v záchrane a obnove Medeného hámra pokračovať. Opäť sa uchádza o podporu tak Banskobystrického samosprávneho kraja ako i Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Realizáciu projektov smerujúcich k záchrane a osvete národnej kultúrnej pamiatky Medený hámor okrem mesta Banská Bystrica finančne podporili:

Loga_Medeny_Hamor

Galéria