Aktuality

Na banskobystrickú železničnú stanicu dorazil protidrogový vlak

Revolution train

Samospráva za uplynulé mesiace zrealizovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách mnoho aktivít. Aj vďaka vytvoreniu pozície referenta školskej krízovej intervencie sa téma drog či šikany medzi žiakmi začala riešiť v Banskej Bystrici komplexne. Jedným z ďalších krokov je príchod protidrogového vlaku Revolution train. Na železničnej stanici v meste pod Urpínom v ňom zážitkovou formou počas dnešného dňa môžu deviataci vidieť príbeh o príčinách, vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti.  

Samospráva v minulom roku vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie, pomenovala konkrétne problémy, vytvorila pracovnú skupinu, zosieťovala viaceré inštitúcie a spracovala katalóg osvety a prevencie. Vďaka nemu má dnes za sebou desiatky prednášok na tému šikany, kyberšikany, tímovosti i škodlivosti drog pre žiakov, rodičov a pedagógov základných škôl.

O prednášky bol za uplynulé mesiace veľký záujem. Zároveň sme absolvovali približne 50 zásahov – intervencií priamo v školách, počas ktorých sme sa snažili vyriešiť vzniknuté problémy nielen u detí, ale v úlohe intermediátora poradiť aj rodičom i zamestnancom škôl. Vypuklým problémom v súčasnosti je, že rodičia nepokladajú učiteľov v materských a základných školách za odborníkov a pri každom probléme ich chcú vymeniť. Mizne nám hranica kompetencií, kto má akú úlohu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Je to nemysliteľné, preto je potrebné posilniť status učiteľa a prinavrátiť mu pozíciu, akú mal kedysi,“ hovorí referent školskej krízovej intervencie banskobystrického Školského úradu Michael Mikuláš.

V rámci ďalšieho kroku aktívnej protidrogovej prevencie je dnes na banskobystrickej železničnej stanici pristavený protidrogový vlak, Revolution train.  Približne 500 deviatakov 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v ňom so súhlasom zákonných zástupcov môže vidieť, čo drogy spôsobujú, a ako dokážu ovplyvniť naše správanie. Hoci sa názory odborníkov na tento projekt líšia, samospráva ho vníma ako jednu z možností, ktorá môže prevenciu podporiť.

Som rád, že sme tému prevencie sociálno-patologických javov na banskobystrických základných školách uchopili komplexne, vďaka čomu môžeme byť vzorom aj pre ostatné samosprávy. Sme si vedomí, že príchod protidrogového vlaku nevyrieši všetky problémy, ale môže pozitívne ovplyvniť myslenie mládeže v budúcnosti, aby po drogách nesiahali. Pripravujeme aj mnoho ďalších projektov zameraných nielen na protidrogovú výchovu, s cieľom poukázať na problémy, rozprávať o nich a v neposlednom rade ich aj riešiť.  Ďakujem všetkým kolegom zo Školského úradu, ktorí sa týmto dôležitým témam venujú,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Multimediálna vlaková súprava Revolution train je podľa jeho tvorcu, ktorý prišiel do Banskej Bystrice osobne, unikátnym nástrojom prinášajúcim novú formu všeobecného preventívneho programu prostredníctvom interaktívneho a zážitkového vzdelávania.

„Vlak tvorí šesť vagónov, v ktorých sa odohráva príbeh o drogovej závislosti. Školáci sú počas celej návštevy zapájaní do rozhodovacích procesov jednotlivých predstaviteľov v premietanom filme. V konkrétnej situácii musia urobiť svoje vlastné rozhodnutie a zdokumentovať ho v anonymnom dotazníku. O konkrétnych témach príbehu s nimi neustále diskutujeme. Námety  sú zvolené tak, aby žiakov vo vlaku podnietili zamyslieť sa nad všeobecnými dôvodmi užívania návykových látok, finančnými nákladmi, zdravotnými a sociálnymi dôsledkami, ako aj  nad rizikami užívania drog,“ hovorí o projekte Revolution train jeho samotný tvorca, Pavel Tuma.

Po odchode vlaku plánuje samospráva pokračovať v ďalších aktivitách. Upevňovacou fázou a spätnou reflexiou na „vlakový príbeh“ je absolvovanie vzdelávania To je zákon, kámo!, v rámci ktorého sa mapuje trestnoprávna rovina programu. Cieľom je vysvetliť žiakom trestnoprávnu zodpovednosť v dôsledku užívania návykových látok a zvýšiť tak u nich právne povedomie.

Vyškolených bude 11 preventistov, ktorí budú s týmto programom pracovať. Pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zároveň plánujeme vyhlásiť súťaž s názvom Rozhodni sa správne. Formou literárnych, výtvarných i audiovizuálnych prác budú môcť danú tému umelecky spracovať. Najlepšie práce ocení vedenie mesta zaujímavými cenami,“ dopĺňa Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu.

Samospráva aktuálne pracuje aj na projekte POLYGÓN. V nevyužitých priestoroch bývalej základnej školy chce simulovať reálne prostredie a vzdelávať žiakov v rámci protidrogovej prevencie. Zároveň poslúži aj pre praktický výcvik príslušníkov mestskej polície. Osobitou témou je bezpečnosť na školách, v rámci ktorej mesto tiež podniká potrebné kroky.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria