Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9

Schválené: 9.11.2010

Účinnosť: 24.12.2010

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.
 

§1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9.
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.
 

§ 2
Rozsah platnosti
Záväzná časť ÚPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.
 

§ 3
Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Dopĺňa sa :
Zaistiť v riešenom území územnej lokalite B9 výstavbu 3-och rodinných domov.
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Dopĺňa sa :
Zaistiť v riešenom území  územnej lokalite B9 výstavbu novostavby viacúčelového domu.
V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dopĺňa sa :
Zaistiť pred výstavbou rodinných domov meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa Vyhlášky č. 528/2007 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
Na základe výskytu z merania projekty spodných stavieb spracovať proti prenikaniu radónu z podložia do stavieb, nakoľko riešená územná lokalita B9 sa nachádza v pásme stredného radónového rizika.
Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie bytov v navrhnutej zástavbe rodinných domov.
V maximálnej miere uplatňovať všetky formy zelene, uprednostňovať nealergizujúce formy.
V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Dopĺňa sa :
Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území /zemné výkopové práce/ podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Stavebník je povinný začiatok výkopových prác na každej stavbe nahlásiť s 15 dňovým predstihom KPÚ Banská Bystrica.
Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo, alebo prostredníctvom mesta Banská Bystrica.
Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení.
Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, znečisteniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.
 

§ 4
Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb
VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Dopĺňa sa :
Hranicou riešeného územia podľa zmeny a doplnku územnej lokality B9.
KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez zmeny a doplnku
VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Bez zmeny a doplnku
DOMINANTY
Bez zmeny a doplnku
VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Bez zmeny a doplnku
REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
6.1 ÚZEMNÁ LOKALITA A1
Bez zmeny a doplnku
6.2 ÚZEMNÁ LOKALITA A2
Bez zmeny a doplnku
6.3 ÚZEMNÁ LOKALITA A3
Bez zmeny a doplnku
6.4 ÚZEMNÁ LOKALITA B1
Bez zmeny a doplnku
6.5 ÚZEMNÁ LOKALITA B2
Bez zmeny a doplnku
6.6 ÚZEMNÁ LOKALITA B3
Bez zmeny a doplnku
6.7 ÚZEMNÁ LOKALITA B4
Bez zmeny a doplnku
6.8 ÚZEMNÁ LOKALITA B5
Bez zmeny a doplnku
6.9 ÚZEMNÁ LOKALITA B6
Bez zmeny a doplnku
6.10 ÚZEMNÁ LOKALITA B7
Bez zmeny a doplnku
6.11 ÚZEMNÁ LOKALITA B8
Bez zmeny a doplnku
6.12 ÚZEMNÁ LOKALITA B9
Dopĺňa sa riešiť:
2 mestské vily izolovanej zástavby sa menia na 3 rodinné domy
novostavba viacúčelového domu
Rodinné domy
Podlažnosť 1.PP – 1.podzemné podlažie - nezáväzné
1.NP – 1.nadzemné podlažie - záväzné
2.NP – 2.nadzemné podlažie - podkrovné – obytné pri plochých
strechách.
Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o – 45o sa dopĺňa o plochú strechu.
Zastavanosť pozemkov – max. 50% - zastavaná plocha.
Zaistiť jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
Krytina červená sa mení na krytinu s ľubovoľnou farbou.
Stavebná čiara RD podľa – VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14
Zaistiť v rámci vonkajších úprav miesto pre KUKA NÁDOBU.
Zhodnocovať prednostne na vlastnom pozemku biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvateľmi rodinných domov.
Zneškodňovať uložením na skládke odpadov nezhodnotený, biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov.
Počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným státím pre osobné auto.
Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie.
Novostavba viacúčelového domu
Podlažnosť 1. PP - 1.podzemné podlažie – záväzné
1. NP - 1.nadzemné podlažie – záväzné
2. NP - 2.nadzemné podlažie - záväzné
Strecha plytká so sklonom 17o
Krytina BRAMAC ľubovoľnej farby
Stavebná čiara podľa výkresu priestorovej regulácie B14.
Zaistiť jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne na kapacitu 12 ukrývaných.
V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA nádoby a pre separovaný zber.
Biologicky rozložiteľný odpad z viacúčelového domu zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
Spoločné regulatívy
Zaistiť pred výstavbou meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADÓNU v pôdnom vzduchu podľa Vyhlášky NR SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Spracovávať na základe výskytu z merania projekty spodných stavieb proti prenikaniu radónu z podložia do stavieb, nakoľko riešená územná lokalita sa nachádza v pásme stredného radónového rizika.
Uplatňovať v maximálnej miere všetky formy zelene, uprednostňovať nealergizujúce formy.
Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území /zemné výkopové práce/ podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov.
Stavebník je povinný začiatok výkopových prác na každej stavbe nahlásiť s 15 dňovým predstihom KPÚ Banská Bystrica.
Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo, alebo prostredníctvom mesta Banská Bystrica.
Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.
6.13 ÚZEMNÁ LOKALITA C1
Bez zmeny a doplnku
6.14 ÚZEMNÁ LOKALITA C2
Bez zmeny a doplnku
6.15 ÚZEMNÁ LOKALITA C3
Bez zmeny a doplnku
6.16 ÚZEMNÁ LOKALITA C4
Bez zmeny a doplnku
6.17 ÚZEMNÁ LOKALITA C5
Bez zmeny a doplnku
6.18 ÚZEMNÁ LOKALITA C6
Bez zmeny a doplnku
6.19 ÚZEMNÁ LOKALITA D1
Bez zmeny a doplnku
6.20 ÚZEMNÁ LOKALITA D2
Bez zmeny a doplnku
6.21 ÚZEMNÁ LOKALITA E
Bez zmeny a doplnku
6.22 ÚZEMNÁ LOKALITA F
Bez zmeny a doplnku
6.23 ÚZEMNÁ LOKALITA G
Bez zmeny a doplnku
6.24 ÚZEMNÁ LOKALITA H1
Bez zmeny a doplnku
6.25 ÚZEMNÁ LOKALITA H2
Bez zmeny a doplnku
6.26 ÚZEMNÁ LOKALITA H3
Bez zmeny a doplnku
6.27 ÚZEMNÁ LOKALITA H4
Bez zmeny a doplnku
6.28 ÚZEMNÁ LOKALITA H5
Bez zmeny a doplnku
6.29 ÚZEMNÁ LOKALITA H6
Bez zmeny a doplnku
6.30 ÚZEMNÁ LOKALITA H7
Bez zmeny a doplnku
6.31 ÚZEMNÁ LOKALITA H8
Bez zmeny a doplnku
 

§ 5
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
V OBLASTI DOPRAVY
Dopĺňa sa :
Zaistiť 2,0 m šírkové usporiadanie pešej komunikácie po pravej strane komunikácie triedy C2.
 

§ 6
Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia
V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
- V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez zmeny a doplnku
-V ČASTI ODKANALIZOVANIA
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez zmeny a doplnku
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez zmeny a doplnku

V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez zmeny a doplnku

V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Bez zmeny a doplnku
 

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
Dopĺňa sa:
Stavby sú umiestnené v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., § 6 ods. 3. Ich umiestnenie je znázornené v grafickej časti, na VÝKRESE PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14, ktorý je spracovaný v podrobnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000, § 3 ods. 4 písm. b.
 

§ 8
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Nie sú vymedzené.
 

§9
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Dopĺňa sa:
Zabezpečiť v územnej lokalite B9 požiadavku bezbariérovosti a zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 

§ 10
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
Dopĺňa sa:
Stavby začleňovať na pozemky územnej lokality B9 vo väzbe na ostatné územné lokality a okolitú zástavbu.
 

§ 11
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Dopĺňa sa:
- Pozemok riešeného územia územnej lokality B9 je scelený. Podľa katastrálnej mapy je delený na parcelné čísla :
- 3671/107 - o výmere 691 m2 - trvalé trávne porasty
- 3671/211 - o výmere 2282 m2 - trvalé trávne porasty
- 3671/273 - o výmere 796 m2 - trvalé trávne porasty
- 3681/419 - o výmere 1042 m2 - zastavané plochy a nádvoria
Spolu 4811 m2
Podľa zmeny a doplnku územnej lokality B9 sa výmera riešeného územia 4811 m2 rozčleňuje na pozemky pre :
- rodinný dom B 909 na výmeru 1416 m2
- rodinný dom B 910 na výmeru 707 m2
- rodinný dom B 911 na výmeru 704 m2
- viacúčelový dom na výmeru 1907 m2
- Pre verejnoprospešný účel výstavby pešieho chodníka sa v riešenom
území vyčleňuje výmera 77 m2

 

§ 12
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území
Nie sú vymedzené.
 

§ 13
Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb
Je súčasťou grafickej prílohy B14 - výkres -priestorovej regulácie
- pozemkov pre verejnoprospešné stavby
- verejnoprospešné stavby
 

§ 14
Záverečná ustanovenie
Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality B9, bude uložený:
1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
 

§ 15
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 9.11.2010 uznesením č. 1029/2010-MsZ.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 24.12.2010.

 

Ivan SAKTOR
primátor Mesta
Banská Bystrica

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366117

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka