Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

Schválené: 27.3.2008

Účinnosť: 22.4.2008

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa § 69 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o tvorbe, údržbe a ochrane zelene.

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej nariadenie) ustanovuje podrobnosti o tvorbe, údržbe,ochrane zelene a dočasnom využití plôch zelene na území mesta Banská Bystrica.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa považuje za:
1.zeleň okrasné rastliny a dreviny rastúce mimo les, byliny a trávy (všetky ich vývinové štádiá, ich nadzemné a podzemné časti) a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche (parcela, pozemok, ich plošné časti) prírodným spôsobom, alebo zámerným, cieľavedomým založením, udržiavaním a ochraňovaním človekom, prednostne plniace nehospodárske funkcie; zeleň tvorí organickú súčasť vnútornej štruktúry sídla, v okrajových častiach mesta pôsobí ako integrujúci činiteľ sídla a okolitej krajiny,
2.sídelnú zeleň všetky prvky a plochy zelene na území sídla (alebo zastavaného územia); patria sem okrem parkov sadovnícky upravených plôch a vyhradené plochy, verejnosti neprístupné (zeleň na pozemkoch pri rodinných domoch a nebytových budov, záhradkárskych osád a rôzne drobné fragmenty zelene s estetickou funkciou (zeleň v prenosných nádobách, žľaboch, skružiach a pod.),
3.verejnú zeleň plochy zelene v sídlach aj mimo nich, ktoré sú voľne prístupné obyvateľom, parčíky a ostatné plochy zelene na verejných priestranstvách,
4.objekt zelene v zmysle sadovníckej a krajinárskej architektonickej tvorby človekom zámerne z prvkov zelene vytvorená a udržiavaná plocha, doplnená o vybavenosť technickými prvkami, ktorý tvorí funkčnú náhradu pôvodného prírodného prostredia – ekologickú, krajinotvornú, estetickú, bioklimatickú a ochrannú,
5.plochu zelene plošný priemet pozemku, parcely alebo ich plošnej časti tvoriaci ucelený a priestorový útvar zelene so samostatným režimom užívania a starostlivosti.

§ 3
Starostlivosť o zeleň

1.Celoročnú odbornú starostlivosť o plochy zelene v komplexnom poňatí na celom území mesta zabezpečuje Mesto Banská Bystrica.
2.Starostlivosť o zeleň sa skladá z týchto nevyhnutných činností:
a)evidencia zelene (zoznam pozemkov s vegetačným krytom a vybavenosťou, pasport prvkov a plôch zelene a vybavenosti),
b)tvorba zelene (regulatívy, plánovacia, koncepčná a kontrolná činnosť, projektovanie, zakladanie a úpravy plôch zelene),
c)údržba, ošetrovanie a obnova zelene,
d)ochrana zelene, jej stanovišťa, biotopu a bezprostredného okolia prvkov zelene.

§ 4
Klasifikácia zelene

Druhy plôch zelene na území mesta Banská Bystrica sa členia takto:
1.Verejná zeleň
a)parky (nad 2 ha) a parčíky výmera (od 0,5 ha -2 ha),
b)menšie sadovnícky, záhradne – architektonicky či vegetačne upravené plochy,
c)sídlisková zeleň,
d)uličné stromoradia, pásy zelene medzi chodníkom a komunikáciou,
e)zeleň cintorínov.
2.Vyhradená zeleň
a)zeleň školských zariadení,
b)zeleň zdravotníckych zariadení a sociálnych zariadení,
c)zeleň telovýchovných, rekreačných a ubytovacích zariadení,
d)zeleň podnikov a inštitúcií,
e)zeleň vo vnútri bytových blokov.
3.Zeleň individuálnej bytovej výstavby
4.Zeleň záhradkárskych osád
5.Sprievodná a izolačná zeleň
a)sprievodná zeleň vodných plôch a tokov,
b)sprievodná zeleň priľahlých plôch komunikácií,
c)izolačná zeleň výrobných a technických zariadení (nebytové budovy).
6.Ostatná nelesná zeleň

§ 5
Správa mestskej zelene

1.Správa mestskej zelene je súhrn všetkých činností, ktoré zabezpečia okamžitý a aj trvalý funkčný účinok zelene:
a)regulatívna, plánovacia a koncepčná činnosť v problematike zelene,
b)investorská, inžinierska a kontrolná činnosť na úsekoch projekcie, zakladania, údržby zelene,
c)odborný dohľad metodického charakteru nad objektmi zelene, ktoré sú vo vlastníctve, v nájme alebo správe právnických alebo fyzických osôb
2. Zásady všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
a)Správu mestskej zelene na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto zabezpečuje Správca plôch mestskej zelene (ďalej len „Správca zelene“), ktorým je poverená mestská organizácia ZAaRES Banská Bystrica.
b)Mesto sa vyjadruje ku každému konaniu na území mesta, ktoré sa týka plôch mestskej zelene. Správne orgány rozhodujúce v týchto konaniach nevydajú svoje rozhodnutie bez stanoviska Správcu zelene a dokumentácie zosúladenej s týmto stanoviskom.

II.ČASŤ TVORBA, ZAKLADANIE, ÚPRAVY, ÚDRŽBA A OCHRANA
ZELENE

§ 6
Príprava tvorby zelene

1.Plochy na založenie, obnovu a rozvoj zelene sú určené územnoplánovacím podkladom, a to najmä generelom zelene, miestnym územným systémom ekologickej stability , zoznamom pozemkov pre náhradnú výsadbu, Územným plánom mesta, Územnoplánovacou dokumentáciou zón, Dokumentáciou starostlivosti o dreviny a Zásadami pre dočasné využitie plôch zelene (Príloha č.1 tohto nariadenia).
2.Na založenie novej a na obnovu jestvujúcej mestskej zelene je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu sadovníckych úprav so zapracovanými požiadavkami Správcu zelene a Mesta. Mesto pri vykonávaní správy zelene prihliada najmä na potrebu trvalo udržateľného rozvoja mestskej zelene podľa platných urbanistických, sadovníckych, estetických, biologických a technických zásad, zásad pre sadovnícku a krajinársku tvorbu.
3.Na zakladanie alebo úpravy plôch zelene v ochranných pásmach líniových stavieb a vodných tokov je potrebný súhlas príslušného správneho orgánu a Správcu zelene.
4.Na zásahy do objektov zelene v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme je potrebný súhlas Krajského pamiatkového úradu v Banske Bystrici.

§ 7
Zakladanie a úpravy plôch zelene

1.Zakladanie plôch zelene, ako základnej zložky zdravého životného prostredia mesta sa vykonáva na všetkých vhodných plochách, s rešpektovaním jestvujúcich prírodných útvarov, vrátane vodných plôch.
2.Pri zakladaní plôch zelene je vlastník, nájomca či správca pozemku povinný zabezpečiť odstránenie všetkého nežiaduceho materiálu a odpadu, pripraviť terén a realizovať založenie zelene podľa technologického postupu určeného v projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní.
3.Zakladanie a úpravy plôch zelene na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto Banská Bystrica zabezpečuje Mesto prostredníctvom Správcu zelene.

§ 8
Údržba zelene

1.Vlastník, nájomca či správca pozemku so zeleňou s príslušnou vybavenosťou plochy zelene je povinný udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať sústavnú údržbu,
ošetrovanie zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
2.Údržbu, ošetrovanie zelene na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto Banská Bystrica zabezpečuje Mesto prostredníctvom Správcu zelene.
3.Údržbu jednotlivých druhov plôch a prvkov zelene zabezpečuje jej vlastník, nájomca či správca.
4.O neupravené pozemky do doby realizácie sadovníckych úprav je povinný sa starať ich vlastník.
5.Vlastník pozemku určeného na výstavbu je povinný ho riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave.
6.Vlastník, nájomca či správca pozemku so zeleňou je povinný zabezpečiť odstránenie konárov stromov a krov, ktoré zasahujú do prejazdného profilu komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev alebo zakrývajú dopravné značenie.

§ 9
Ochrana zelene

1.Projektová dokumentácia stavieb musí byť v súlade s platným územným plánom mesta a musí zohľadňovať jestvujúcu zeleň tak, aby bolo čo najmenej dotknuté jej stanovište, biotop a bezprostredné okolie prvkov zelene.
2.Vlastník je povinný pred požiadaním o umiestnenie stavby zabezpečiť ďalšiu existenciu zelene a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej zachovanie. Opatrenia na ochranu tejto zelene (odebnenie, oplotenie a iné stavebné opatrenia) musia byť súčasťou projektovej dokumentácie. Vlastník je zodpovedný za ochranu existujúcej zelene počas výstavby a v prípade jej poškodenia je povinný vykonať jej ošetrenie podľa pokynov Mesta.
3.Rozhodnutie na prípadnú likvidáciu zelene s určením jej primeranej náhrady vydáva Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Pri výrube drevín ako súčasti verejnej zelene pri bytových domoch musí byť spravidla k žiadosti doložený súhlas Správcu zelene. Mesto ako orgán ochrany prírody pri vydávaní rozhodnutia na výrub drevín prihliadne na odborné stanovisko Správcu zelene, príslušného orgánu štátnej správy zmysle osobitných platných predpisov a odbornej organizácie ochrany prírody.
4.Mesto vymedzí prostredníctvom osobitného dokumentu Významné plochy zelene na území Mesta Banská Bystrica, významné plochy trvalo určené pre zeleň ako intaktné plochy zelene, so stanovením základných podmienok a kritérií na ich zachovanie.
5.Novovybudované inžinierske siete musia byť vedené tak, aby nepoškodzovali jestvujúcu zeleň vrátane koreňovej sústavy a ani v budúcnosti neobmedzovali rast drevín. Prípadná úprava korún drevín na pozemkoch, ktorých vlastník alebo nájomca je Mesto môže byť vykonaná len podľa usmernenia Správcu zelene. K projektovej dokumentácii výstavby alebo rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí je investor povinný doložiť stanovisko Mesta a Správcu zelene.
6.V záujme ochrany zelene a životného prostredia je na plochách zelene vo vlastníctve a užívaní Mesta zakázané:
a)užívať miestne komunikácie určené pre chodcov na jazdu dopravnými prostriedkami, mimo vozidiel sadovníckej údržby a vozidiel zvláštneho určenia,
b)trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy drevín a inak poškodzovať zeleň, vrátane pôdneho krytu - za poškodzovanie drevín sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah rezom či tvarovaním koruny, a to tiež pri uvoľňovaní nadzemných inžinierskych vedení,
c)svojvoľne presádzať a vysádzať dreviny,
d)sánkovať sa a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,
e)zakladať oheň, stanovať a táboriť,
f)umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky a podobné zariadenia bez súhlasu Mesta,
g)parkovať autá, návesy, vlečky za akýmkoľvek účelom,
h)vnášať akýkoľvek odpad,
i)vstupovať na kvetinové záhony,
j)vyhŕňať posypový materiál z cestných komunikácií na trávnaté plochy,
k)umiestňovať plagáty na stromy
l)vykonávať akúkoľvek stavebnú, prevádzkovú či inú činnosť na pozemkoch, kde sa nachádza zeleň bez súhlasu Mesta a Správcu zelene.

III.ČASŤ
POVOLENIE NA DOČASNÉ VYUŽITIE PLÔCH ZELENE

§ 10
Dočasné využitie plôch zelene – rozkopávky zelene

1.O dočasnom využití plôch zelene (rozkopávky) rozhoduje Mesto Banská Bystrica na základe žiadosti podanej vykonávateľom rozkopávky, alebo ním poverenej inej právnickej alebo fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie.
2.Mesto Banská Bystrica pri posudzovaní žiadosti pre vydanie rozhodnutia vychádza zo Zásad o dočasnom využití plôch zelene (Príloha č.1) schválenými MsZ.
3.Žiadateľ o povolenie na dočasné využitie plôch zelene je povinný podať žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred uvažovaným začatím rozkopávky,

§ 11
Vykonávanie rozkopávok v zimnom období

1.Vykonávanie rozkopávok verejných priestranstiev v zimnom období nie je povolené okrem odstraňovania havarijných stavov.
2.Zimným obdobím pre účely tohto nariadenia sa rozumie obdobie od 15. decembra do 15. februára nasledujúceho roku.
3.Výnimku z obmedzenia môže v odôvodnených prípadoch povoliť príslušný povoľujúci orgán.

§ 12
Havárie

1.Havárie sú také mimoriadne udalosti na elektrických, elektronicko-komunikačných, telekomunikačných, vodovodných, plynovodných a iných vedeniach uložených vo verejných priestranstvách, pri ktorých nastane na týchto vedeniach porucha a vznikne alebo môže vzniknúť nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia.
2.Havárie sú aj také udalosti, kedy v súvislosti s poruchou na vedeniach môže dôjsť k poškodeniu pozemnej komunikácie, obmedzeniu dodávok pitnej vody, plynu, elektrickej energie, tepla a pod. pre obyvateľov, alebo pri ktorých z dôvodu omeškania odstraňovania následkov poruchy môže dôjsť k škodám veľkého rozsahu.
3.Pri zistení vzniku havárie podľa odseku 1, 2 vlastník alebo správca vedenia neodkladne vykoná opatrenia potrebné na zamedzenie rozšírenia škôd a zaistenie bezpečnosti a neodkladne prikročí k prácam na jej odstránení.
4.Vlastník alebo správca vedenia je povinný oznámiť vznik havárie na verejnom priestranstve vlastníkovi alebo správcovi dotknutého verejného priestranstva a písomne alebo faxom požiadať primátora o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu najneskôr do 24 hodín prípadne, v najbližší pracovný deň od zistenia vzniku havárie
5.Pokiaľ vlastník alebo správca vedenia nevykoná neodkladne opatrenia podľa odseku 3 a nepokračuje plynulo v prácach na odstránení poruchy, prípadne poškodenia verejného priestranstva alebo neoznámi vznik havárie podľa odseku 4, nebude Mesto Banská Bystrica považovať takúto poruchu za haváriu. Rozkopávkové práce budú považované za vykonané bez predchádzajúceho súhlasu, alebo povolenia, pokiaľ vlastník alebo správca nepreukáže, že k omeškaniu vykonania opatrení, pokračovaní prác na odstránení havárie alebo jej oznámenia nedošlo jeho vinou.
6.V žiadosti o určenie podmienok na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu uvedie vlastník alebo správca vedenia údaje v rozsahu Prílohy č.2 tohto nariadenia. Ďalej je povinný v žiadosti uviesť, kedy a akým spôsobom bola havária zistená, prípadne ohlásená a predložiť o tom potrebné doklady a zdôvodniť, akým spôsobom bola naplnená podmienka o vzniknutí všeobecného ohrozenia pre kvalifikovanie poruchy na vedení ako havárie, prípadne akým spôsobom by mohlo dôjsť k poškodeniu pozemnej komunikácie, obmedzeniu dodávok pitnej vody, plynu, elektrickej energie, tepla a podobne pre obyvateľov, alebo akým spôsobom by pri omeškaní odstraňovania následkov poruchy mohlo dôjsť k škodám veľkého rozsahu v zmysle bodu 2.

IV. časť
KONTROLA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA A SANKCIE

§ 13
Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica.

§14
Sankcie

1.Za porušenie ustanovení tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení v rámci blokového, alebo priestupkového konania.
2.Právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor uložiť pokutu do výšky 200.000,- Sk, v zmysle zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.§ 15Prechodné ustanovenie
Ustanovenia tohto nariadenia platia aj pre konania neukončené pred začiatkom jeho účinnosti.

V. ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2.Zrušuje sa všeobecne záväzné naradenie č.127/2004 o tvorbe , údržbe a ochrane zelene
3.Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.189/2008 - MsZ z 27.3.2008 a nadobúda účinnosť dňom 22.4.2008.
 


Ivan SAKTOR
primátor mesta
 

 

 


1) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
2) Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v platnom znení
3) Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení


Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Banská Bystrica č.8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene (v priloženom súbore)

 

Súbor na stiahnutie VZN_č._8-2008.pdf VZN_č._8-2008.pdf (431.6 kB)

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366058

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka