Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 15.2.2016


Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zmien a doplnkov, zákona č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákon č. 443/2010) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012 (ďalej nariadenie).
 

 

I.


ods. 16b) v § 2 Čl. II. „Všeobecné ustanovenia“ sa mení nasledovne:
16 b) Pri riešení žiadosti o výmenu bytov podľa § 1 ods. 1, písm d) sa postupuje podľa poradia v evidencii žiadateľov o výmeny bytov. Uprednostnenie žiadosti o výmenu bytu mimo
poradia pred žiadosťou o prenájom nájomného bytu je možné z nasledovných dôvodov:
1. z dôvodu zlého technického stavu nájomného bytu, na základe ktorého bola nájomcovi
uznaná úľava na nájme bytu,

 

2. z dôvodu poskytnutia bezbariérového bytu oprávnenej osobe, kedy musí nájomca bez
obmedzenej schopnosti pohybu odovzdať byt,
3. z dôvodu vzájomnej dohody nájomcov,
4. z dôvodu priestorových potrieb rodiny s nezaopatreným dieťaťom/deťmi.

 

II.


Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 355/2016 zo dňa 26.01.2016 a nadobúda účinnosť dňom 15.02.2016.

 

Ján Nosko
primátor mesta

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101365016

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka