Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005 k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica

Schválené: 22.2.2005

Vyhlásené: 4.3.2005

Účinnosť: 7.4.2005Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005
k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej znp) a zák. č. 50/76 Zb. v znp a vyhlášky 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica.

Článok I.
Úvodné stanovenie

§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica- Zmeny a doplnky Bakossova ulica.

§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu. Rozsah riešeného územia sa dotýka parciel:
bytový dom - parc.č. KN 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2 kat.územie Banská Bystrica
prípojka VN a trafostanica - parc.č. KN 2173/2; 2174/2; 2173/3; 2176/18; 2176/4 kat. územie Banská Bystrica
prípojka vody - parc.č. KN 2151/8;2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2 5422/1 kat. územie Banská Bystrica
kanalizačná prípojka - parc.č. KN 2151/8; 2151/9 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2173/3; 5432; 2175/8; 2175/1; 2175/5; 5625/12 kat. územie Banská Bystrica
prípojka plynu - parc.č. KN 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2173/9; 5422/1 kat. územie Banská Bystrica
kábelová NN prípojka - parc.č. KN 2173/2; 2173/9; 2151/17; 2151/18; 2151/8 kat. územie Banská Bystrica
komunikácie a spevnené plochy - parc.č. KN 5422/1; 2151/8; 2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2173/3 kat. územie Banská Bystrica
verejné osvetlenie - parc.č. KN 2151/8;2151/9; 2151/16; 2151/17; 2151/18; 2173/9; 2173/2; 2174/2 kat.územie Banská Bystrica.
Návrhové obdobie je k roku 2015.

Článok II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Podrobné podmienky na umiestnenie stavby bytového domu, sa stanovujú podľa záväzných regulatívov:
Prevládajúca funkcia obytná, v parteri pozdĺž Bakossovej ulice občianska vybavenosť.
Objekt riešiť pôdorysne vo forme blokovej štruktúry.
Pri osadení objektu dodržať založenú uličnú čiaru t.j. 8,0 m od hranice vozovky, 6,0 m od hranice parcely susedného pozemku p.č. KN 2150/6, 12,0 m od susednej parcely p.č. KN 2151/7 a 24,0 m od objektu p.č. KN 2174/1 kat. územie Banská Bystrica.
Výška zástavby objektu zo strany Bakossovej ulice sa určuje na 5 nadzemných podlaží s architektonickou úpravou najvyššieho podlažia, ktoré bude posunuté od uličnej fasády min. 2,0 m.
Výška protiľahlej fasády s ohľadom na terénne podmienky pozemku sa určuje na 6 nadzemných podlaží s možnosťou vytvorenia architektonických akcentov v nárožiach resp. v strede fasády o max. výšku 2 podlažia.
Objekt riešiť s rovnými strechami.
V prípade výskytu archeologických nálezov postupovať v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

§ 4
Regulatívy umiestnenia stavby a určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej prílohe a navrhnuté nasledovne:

bytový dom

počet nadzemných podlaží 5 zo strany Bakossovej ulice s architektonickou úpravou najvyššieho podlažia, ktoré bude posunuté od uličnej fasády min.2,0 m, výška protiľahlej fasády 6 nadzemných podlaží s možnosťou vytvorenia architektonických akcentov v nárožiach resp. v strede fasády o max. výšku 2 podlažia
počet bytových jednotiek 150
šírka objektu 14 - 16,5 - 52 m, dĺžka objektu 124,75 m
objekt riešiť s rovnými strechami
prevládajúca funkcia obytná, v parteri pozdĺž Bakossovej ulice riešiť obč.vybavenosť
garážovanie vozidiel v podzemnej garáži v počte 180 osobných automobilov
vstup do podzemnej parkovacej garáže z Bakossovej a Lazovnej ulice
kolmé parkovanie osobných automobilov pozdĺž Bakossovej ulice a pri vjazde do garáží zo strany Lazovnej ulice
bytový dom leží na parcelách č. KN 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2 k.ú. B.Bystrica
pri osadení objektu dodržať založenú uličnú čiaru 8,0 m od hranice vozovky, 6,0 m od hranice parcely susedného pozemku p.č. KN 2150/6, 12,0 m od susednej parcely p.č. KN 2151/7 a 24,0 m od objektu p.č. KN 2174/1 kat. územie Banská Bystrica.
+ - 0,00 stanovená na kótu 367,20 m. n. m.
§ 5
Dopravné regulatívy

dopravné sprístupnenie riešiť z Bakossovej ulice a Lazovnej ulice miestnou obslužnou komunikáciou
odstavovanie vozidiel riešiť formou podzemnej garáže s prístupom z Bakossovej ulice a Lazovnej ulice
parkovacie plochy pre občiansku vybavenosť riešiť v zmysle STN 73 6110 s lokalizáciou na vlastnom pozemku investora
pešie trasy viesť po obidvoch stranách obytného komplexu prepájajúce Bakossovu a Lazovnú ulicu
riešiť chodník a pešie plochy pozdĺž Bakossovej ulice súbežne s navrhnutým objektom


§ 6
Regulatívy verejného technického vybavenia územia

vodovod - zdrojom pitnej a požiarnej vody pre riešený objekt je verejný vodovod na Bakossovej ulici. Dotknuté parcely sú 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 5422/1 k.ú. Banská Bystrica.
dažďová kanalizácia - dažďové odpadové vody zo striech objektov budú odvedené dažďovou kanalizáciou do recipientu Bystrica nad haťou pre závod Slovenka. Dažďová voda z parkovacích plôch bude po predčistení vôd v lapačoch ropných látok odvedená dažďovou kanalizáciou do recipientu Bystrica nad haťou pre závod Slovenka. Dotknuté parcely sú 2151/8 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 2173/3, 5432, 2175/8, 2175/1, 2175/5, 5625/12 k.ú. Banská Bystrica.
splašková kanalizácia - splaškové odpadové vody z objektu budú odvedené splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie v správe StVS a.s. Banská Bystrica do AJ-8. Dotknuté parcely sú 2151/8 2151/9, 2151/16, 2151/17, 2151/18, 2173/9, 2173/2, 2173/3, 5432, 2175/8, 2175/1, 2175/5, 5625/12 k.ú. Banská Bystrica
plyn - zdrojom zemného plynu bude jestvujúci miestny STL plynovod DN 200; PN 0,1 MPa vedený v chodníku Bakossovej ulice a STL plynovod LPE D 90; PN 0,1 MPa vedený vedľa miestnej komunikácie smerom k ubytovni Slovenky. Dotknuté parcely sú 2151/8, 2151/9, 2151/16, 2173/9, 5422/1 k.ú. B.Bystrica
energetika - nová kiosková trafostanica bude na 6kV distribučný rozvod SSE a.s. napojená rozrezaním a naspojkovaním kábla z TS 061 Slovenka slobodáreň ( v budove Fittich Alarm s.r.o. Dotknuté parcely 2173/2, 217/2, 2173/3, 2176/18, 2176/4 k.ú. B.Bystrica.

§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby


V zmysle § 39a ods. 3, písmeno a/ zákona č. 50/1976 Zb. sa rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené, uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
SO 01 – Hrubé terénne úpravy
SO 02 – 22 kV káblová prípojka
SO 03 – Trafostanica
SO 04 – Prípojka vody
SO 05 – Kanalizačná prípojka
SO 06 – Prípojka plynu
SO 07 – NN kábelová prípojka
SO 10 – Bytový dom
SO 11 – Komunikácia a spevnené plochy
SO 12 – Verejné osvetlenie
SO 13 – Sadové úpravy

Článok III.

§ 8
Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby sú stavby, pre ktoré možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov pre obytnú zónu Bakossova ulica sú nasledovné:
VS 1 - Verejné pešie komunikácie
VS 2 - Prípojka dažďovej kanalizácie
VS 3 - Prípojka splaškovej kanalizácie
VS 4 - VN prípojka
VS 5 - Trafostanica
VS 6 - Nevyhnutný prístup k pozemkom - miestne obslužné komunikácie


Článok IV.

§ 9
Záverečné ustanovenie

Uloženie územného plánu

Územný plán CMZ Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica bude uložený:
1 x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1 x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica


§ 10

Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 315/2005 - MsZ zo dňa 22.februára 2005 a nadobúda účinnosť 07.04.2005 .Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356256

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka