Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Schválené: 13.9.2016

Vyhlásené: 14.9.2016

Účinnosť: 1.10.2016

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej „MsZ“) podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

 

 

 

Článok I

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č.269/2015 zo dňa 03.11.2015, ktoré je účinné od 20.11.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

 

1. v celom texte sa slovné spojenie:

"minimálne 20 % celkového rozpočtu projektu" nahrádza znením:

"minimálne 10 %  celkového rozpočtu projektu".

 

2. Z § 6 ods. 6 písm. c) sa vypúšťa text v zátvorke "(príloha č. 1 tohto VZN)“.

 

3. § 7 ods. 1 sa mení nasledovne:

1. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Mesta           

    www.banskabystrica.sk v časti  Dotácie, a to:

    a) osobne prostredníctvom klientského centra MsÚ,

    b) elektronickou poštou na adresu: podatelna@banskabystrica.sk; žiadosť musí byť riadne            signovaná žiadateľom a zaslaná v čitateľnej forme vo formáte pdf.. Po schválení žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný, najneskôr do dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie, predložiť originál podpísanej žiadosti.

    c) poštou na adresu: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská            Bystrica.         

 

4. v § 7 ods. 4  sa vypúšťa slovo "s prílohami"

 

5. v § 7 ods. 4 písm. b) sa slovné spojenie:

"konečný prijímateľ" nahrádza slovom:

"žiadateľ".

 

6. § 10 ods. 2 pism. g) sa mení nasledovne:

  

g) záväzok prijímateľa zabezpečiť vhodnú propagáciu Mesta ako poskytovateľa dotácie použitím erbu s textom "Realizované s finančnou podporou“ umiestneného na www.banskabystrica.sk v sekcii Propagácia podujatí - erb mesta na stiahnutie, na plagátoch, pozvánkach, dielach, obrazovom alebo zvukovom zázname a umiestnenie tohto erbu so spätným odkazom na internetových stránkach ak sa týkajú projektu, na ktorý bola poskytnutá dotácia.

 

7. v § 11 ods. 5 sa druhá veta nahrádza znením:

 

Vyúčtovanie sa podáva na tlačivách, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Mesta   www.banskabystrica.sk v časti  Dotácie.

 

 

 

Článok II

 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 587/2016-MsZ  zo dňa 13.09.2016 a účinnosť nadobúda dňom 01.10.2016, okrem Článku I. ods.6, ktorý nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.

 

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101388362

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka