Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012

Schválené: 26.1.2016

Vyhlásené: 29.1.2016

Účinnosť: 15.2.2016


Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení zmien a doplnkov, zákona č. 443/2010 Zb. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Zákon č. 443/2010) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 23/2012 (ďalej nariadenie).
 

 

I.


ods. 16b) v § 2 Čl. II. „Všeobecné ustanovenia“ sa mení nasledovne:
16 b) Pri riešení žiadosti o výmenu bytov podľa § 1 ods. 1, písm d) sa postupuje podľa poradia v evidencii žiadateľov o výmeny bytov. Uprednostnenie žiadosti o výmenu bytu mimo
poradia pred žiadosťou o prenájom nájomného bytu je možné z nasledovných dôvodov:
1. z dôvodu zlého technického stavu nájomného bytu, na základe ktorého bola nájomcovi
uznaná úľava na nájme bytu,

 

2. z dôvodu poskytnutia bezbariérového bytu oprávnenej osobe, kedy musí nájomca bez
obmedzenej schopnosti pohybu odovzdať byt,
3. z dôvodu vzájomnej dohody nájomcov,
4. z dôvodu priestorových potrieb rodiny s nezaopatreným dieťaťom/deťmi.

 

II.


Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 355/2016 zo dňa 26.01.2016 a nadobúda účinnosť dňom 15.02.2016.

 

Ján Nosko
primátor mesta

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104880346

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka