Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulica

Účinnosť: 15.11.2001

Všeobecne záväzné nariadenie č. 94 /2001 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - zmeny a doplnky Hurbanova ulicaMestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4. písm. g) zák.č. 369/90 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zák.č. 50/76 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhl. č. 55/2001 Zb., vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmien a doplnkov Hurbanova ulica.Čl. 1

Účel nariadenia a rozsah platnosti1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
2. Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica platí v plnom rozsahu.Čl. 2

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Komunikačná sieť

predĺženie ul. J.M.Hurbana a jej zokruhovanie súbežné s estakádou štátnej cesty I/59 prepojenie na Tajovského ulici. Tajovského ulica ústi do navrhovaného nadradeného vnútorného mestského okruhu.


Výšková hladina

dostavby škôl sú 3 – 4 nadzemné podlažia (štandartná výška 1 podlažia = 3m)


polyfunkčné objekty 3-4 nadzemné podlažia v akcentoch (nárožia) až do výšky 5 podlaží

areál KR PZ BB je výškovo diferencovaný tak, aby vo výškovej štruktúre sa prispôsobil okoliu, výškový regulatív je 3,4 a 5 podlaží

parking garáž 4 podlažia


Uličná čiara

pri dostavbách je nutné dodržiavať existujúcu uličnú čiaru

pri novej zástavbe polyfunkčného objektu je uličná čiara daná spravidla radením nasledovných plôch: parkovanie (5,0m), chodník (2,0m), zelený pruh (4m)

zelený pruh pri polyfunkčných objektoch na ul. J.M.Hurbana je možné vynechať a osadiť nové objekty na hranicu s chodníkom

rodinné domy – nie je určená uličná čiara, štruktúra zástavby je voľná


Koeficient zastavanosti pozemku:

polyfunkčné objekty – max. 50% zastavanej plochy

rodinné domy – max. 1/6, t.j. 17%


Čl. 3

Verejnoprospešné stavby a asanačné opatrenia

1.

komunikačné prepojenie v pokračovaní ul. J.M.Hurbana zokruhované na sever, napájajúce sa na Záhradnú ulicu a vyústenie na ul. Tajovského

obslužné komunikácie v kategórii MO 8/40 alebo MO 7/40, ukľudnená komunikácia chodníky pozdĺž obslužných komunikácií a plochy pre pohyb peších

2. v trase hlavného komunikačného zokruhovania vedenia nových inžinierskych sietí

Čl. 4

Záverečné ustanovenie1. Územný plán bude archivovaný :
- 1x na referáte územného rozvoja a výstavby MsÚ Banská Bystrica

- 1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

- 1x na Okresnom úrade, odbore ŽP Banská Bystrica

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica, bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 280/2001 dňa 23.10.2001 a nadobúda účinnosť dňom 15.11.2001

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor Mesta Banská Bystrica
Súbor na stiahnutie VZN 94-2001.pdf VZN 94-2001.pdf (64.5 kB)

dnes je: 23.7.2018

meniny má: Oľga

Dnes má službu:

SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica

048/41 42 273, 048/41 43 060

ďalšie dni

Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
Štvrtok 26.7.
SLNIEČKO
Horná 62 - poliklinika
Piatok 27.7.
Dr. MAX, Dolná 5
Dolná 5
Sobota 28.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Sobota 28.7.
STELLA
Nám. slobody 5,
974 01 Banská Bystrica
Nedeľa 29.7.
SÚSCCH
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica
Nedeľa 29.7.
Terno EUROPA SC
Na troskách 25 (EUROPA SC)
Pondelok 30.7.
ZDRAVIE
Partizánska 20
  • Nedeľa2416graphic-icon
  • Pondelok2715graphic-icon
  • Utorok2714graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

105079033

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka