Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica

Schválené: 30.11.2006

Účinnosť: 10.1.2007

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 175/2006
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť murgašova ulica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica.
Prvá časť
Limity a regulatívy pre územný rozvoj
§ 1
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

(1)Nosnou funkciou v riešenom území je bývanie v RD doplnené viacúčelovou halou.
(2)Regulatívy pre jednotlivé objekty sú určené diferencovane, vyznačené vo výkresovej časti
(3)Pri príprave stavieb preukázať dodržanie ustanovení Zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok).
(4)V maximálnej miere uplatniť všetky formy zelene – izolačnú, oddychovú, estetickú. Uličnú líniu Hurbanovej ulice a Murgašovej ulice dotvoriť vysokou zeleňou alejového typu vhodných druhov drevín.
§ 2
Regulatívy umiestnenia verejného, dopravného a technického vybavenia.

(1)Dopravné napojenie rodinných domov je z ulice J. Murgaša priamo na parcely.
(2)Parkovanie a odstavovanie vozidiel je na pozemkoch rodinných domov.
(3)Dopravné napojenie viacúčelovej haly riešiť z ulice J. Murgaša, komunikáciou š = 4,5 m v trase existujúceho kanalizačného zberača.
(4)Parkovanie a odstavovanie vozidiel na vlastnom pozemku v počte 19 státí, vytvoriť 1 státie je pre imobilných.
(5)Rodinné domy a viacúčelovú halu napájať na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia.
(6)Pripojenie na technickú infraštruktúru riešiť:
a)prípojku NN viesť z existujúcej trafostanice pri objekte telocvične školy J. Murgaša,
b)vodovodné prípojky viesť z existujúceho vodovodu DN 80mm z ul. J. Murgaša, predpokladaná potreba vody pre 4 RD je 2160 l/deň,
c)kanalizačné prípojky (splaškové a dažďové vody) napojiť cez revízne šachty do existujúceho zberača DN 1000, splaškové vody z rodinných domov 2160 l/deň,
d)dažďové vody z parkoviska odviesť cez lapač olejov, napojiť cez kanalizačnú prípojku viacúčelovej haly do kanalizačného zberača DN 1000, dažďové vody zo spevnených plôch predstavujú množstvo 27,21 l/s,
e)plynové prípojky napojiť do existujúceho plynovodu LPE d110 a DN50 v ul. J. Murgaša. Predpokladaná potreba plynu pre RD – 10 000 m³/rok, 4 m³/hod. Predpokladaná potreba plynu pre halu je 7000 m³/rok, 6,5 m³/hod.
-2-
§ 3
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

(1)Zastavovacie podmienky pre rodinné domy:
a)počet nadzemných podlaží – max. podlaží 2
b)uličná čiara 6,0 m od hr. pozemku na ul. J. Murgaša
c)odstup 3,0 m od severnej hranice parciel
d)parkovanie vozidiel na vlastnom pozemku
(2)Zastavovacie podmienky pre viacúčelovú halu:
a)počet nadzemných podlaží max. 3
b)od západnej hranice parcely 2,0 m
c)parkovanie na vlastnom pozemku
d)objekt architektonicky prispôsobený existujúce SPŠ – rovná strecha a jednoduchá
e)architektúra v moderných výrazových prostriedkoch
(3)Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej časti územného plánu.
§ 4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Rodinné domy – parkovanie na vlastnom pozemku
Viacúčelová hala – vybudovať parkovisko pre 19 státí, 1 státie je pre imobilných
§ 5
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia je vo výkrese č. 6 Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica. Verejnoprospešné stavby nie sú v riešenom území vymedzené.

Druhá časť
Záverečné ustanovenia

§ 6
(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 175/2006 schválilo mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 30. 11. 2006 uznesením č. 633/2006-MsZ
(2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. 01. 2007Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 18.6.2018

meniny má: Vratislav

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Pondelok179graphic-icon
  • Utorok2310graphic-icon
  • Streda2513graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104132756

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka