Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

Schválené: 13.12.2016

Vyhlásené: 16.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Mesto Banská Bystrica v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,  v zmysle § 6 ods. 12 písm. b), písm. c), písm. f) a písm. j) a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica(ďalej len VZN).

 

 

 

Prvá časť

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

 

Účelom tohto VZN je určiť:

podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, materských škôl, ktoré sú súčasťou základnej školy, materskej školy so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva a školských zariadení, podmienky poskytnutia a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa materskej školy so špeciálnymi – výchovno vzdelávacími potrebami, dieťa centra špeciálno - pedagogického poradenstva a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Bystrica, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení), iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len zriaďovateľ súkromných škôl a školských zariadení), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, majú zriaďovaciu listinu vydanú zriaďovateľom po zaradení do siete škôl a školských zariadení SR a navštevujú ich žiaci, poslucháči a deti do 15 rokov veku.

výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej školy alebo školského zariadenia len v dennej forme vzdelávania, v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, len v dennej forme vzdelávania,

spôsob podávania žiadosti a lehotu na predloženie údajov potrebných k financovaniu základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl, materských škôl, ktoré sú súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej školy a školských zariadení,

deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení,

účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov a podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení,

vykonanie kontroly použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku.

 

 

 

 

Druhá časť

 

§ 2

Poskytnutie finančných prostriedkov

 

Podmienky poskytovania príspevku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 

Mesto Banská Bystrica poskytuje príspevok pre školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Príspevok je súčasťou ich rozpočtu. Mesto Banská Bystrica poskytuje príspevok na príslušný kalendárny rok, výška je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN.

 

Prijímateľom príspevku je :

škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,

škola a školské zariadenie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

 

Mesto Banská Bystrica poskytne príspevok na mzdy a prevádzku:

na žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

b) na deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

c) na školský klub detí základnej školy, podľa počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka len v dennej forme vzdelávania,

 

e) na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka len v dennej forme vzdelávania,

 

f) na deti centra voľného času podľa počtu detí s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Ročná výška príspevku poskytnutá pre školy alebo školské zariadenia sa určí ako súčin počtu žiakov, poslucháčov a detí vymedzených v § 2 A ods. 3 VZN a výšky príspevku na jedného žiaka, poslucháča a dieťa určených v prílohe č.1. Ročný príspevok sa poskytuje v celých € bez desatinných miest po zaokrúhlení nahor.

 

Príspevok pre školu a školské zariadenie sa poskytne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky príspevku na účet školy, školského zariadenia. V prípade vykonania zmeny rozpočtu podľa bodu 6 tejto časti bude príspevok pre školu a školské zariadenie poskytovaný mesačne vo výške jednej dvanástiny ročnej výšky.

 

Výšku príspevku pre školy a školské zariadenia schvaľuje a mení v priebehu kalendárneho roka Mestské zastupiteľstvo Banská Bystrica, formou všeobecne záväzného nariadenia. V prípade nepriaznivej finančnej situácie (napr. poklesu podielových daní ), vykoná mesto Banská Bystrica zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Základná umelecká škola, materské školy, centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica zašle v termíne najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má príspevok poskytnúť elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore Excel zoznam žiakov, poslucháčov a detí, na príslušný organizačný útvar MsÚ (Školský úrad). Príslušný zoznam musí obsahovať údaje v štruktúre podľa príloh č. 4, č. 4 a), č.4 b), č.4 c) tohto VZN.

 

Základná umelecká škola, materské školy, centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica zašlú zriaďovateľovi písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu údajov na poskytnutie príspevku. Čestné vyhlásenie nesmie byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. 9. bežného roka. Zákonný zástupca ho môže odovzdať len pre jednu školu alebo školské zariadenie rovnakého druhu v  prípade, ak navštevuje viaceré školy alebo školské zariadenia.

 

Podmienky poskytovania dotácie pre zriaďovateľa, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba

 

Poskytovateľom finančných prostriedkov je Mesto Banská Bystrica. Zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len cirkevných škôl a školských zariadení a súkromných škôl a školských zariadení) sa poskytujú finančné prostriedky formou dotácie pre školy a školské zariadenia. Mesto Banská Bystrica poskytuje dotáciu na príslušný kalendárny rok, jej výška je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN.

 

Mesto Banská Bystrica poskytne zriaďovateľom uvedeným v bode 1. dotáciu na mzdy a prevádzku:

na žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

na deti materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

na deti materskej školy pre deti so špeciálnymi – výchovno vzdelávacími potrebami podľa počtu detí prijatých do materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

na školský klub detí základnej školy, podľa počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka len v dennej forme vzdelávania,

 

na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka len v dennej forme vzdelávania,

 

f) na poslucháča jazykovej školy, v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu poslucháčov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

g) na deti centra špeciálno-pedagogického poradenstva podľa počtu detí v centre špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

 

h) na deti centra voľného času podľa počtu detí s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka .

 

V školách a školských zariadeniach na pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku sa započítava počet žiakov základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia do dovŕšenia 15. roku veku žiaka.

 

Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 VZN je zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia, súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada.

 

Sídlo cirkevnej a súkromnej materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, špeciálnej materskej školy, centra špeciálno – pedagogického poradenstva, školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, jazykovej školy, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu sa musí nachádzať na území mesta Banská Bystrica.

 

Ročná výška dotácie poskytnutá pre školy alebo školské zariadenia sa určí ako súčin počtu žiakov, poslucháčov a detí vymedzených v § 2 B ods. 2 VZN a výšky príspevku alebo dotácie na jedného žiaka, poslucháča a dieťa určených v prílohe č.1. Ročná dotácia sa poskytuje v celých € bez desatinných miest po zaokrúhlení nahor.

 

Dotácia pre školu a školské zariadenie sa poskytne prijímateľovi dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie na účet zriaďovateľa. V prípade vykonania zmeny rozpočtu podľa bodu 8 tohto paragrafu bude dotácia pre školu a školské zariadenie poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny ročnej výšky.

 

Výšku dotácie pre školy a školské zariadenia schvaľuje a mení v priebehu kalendárneho roka Mestské zastupiteľstvo Banská Bystrica, formou všeobecne záväzného nariadenia. V prípade nepriaznivej finančnej situácie (napr. poklesu podielových daní ), vykoná mesto Banská Bystrica zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa § 14, ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Dotácia na jedného žiaka súkromnej a cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa materskej školy so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Banská Bystrica sa poskytne vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta nahor.

 

Mesto oznámi zriaďovateľom výšku príspevku alebo dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka.

 

 

 

 

 

Tretia časť

§ 3

Náležitosti žiadosti o poskytovaní finančných prostriedkov

 

Mesto Banská Bystrica poskytne žiadateľovi dotáciu na príslušný kalendárny rok, len na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú môže predložiť, ak predložil zúčtovanie už poskytnutej dotácie a spĺňa podmienky stanovené týmto VZN.

 

Zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia a súkromnej školy a školského zariadenia podá písomnú žiadosť o dotáciu na príslušný organizačný útvar – Školský úrad, podľa prílohy č. 2 VZN, v termíne do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Povinnou súčasťou žiadosti príloha č. 2 sú údaje v nasledovnom rozsahu:

 

a) údaje o počtoch žiakov, poslucháčov a detí, na pridelenie dotácie na príslušný kalendárny rok,

b) čestné vyhlásenie zriaďovateľa školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu žiada, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v povinných prílohách sú pravdivé a správne,

c) rozvrh týždennej činnosti centra voľného času podľa záujmových krúžkov, príloha č. 2,

d) mesačné hlásenie o počte jedál za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie, príloha č. 4 b,

e) písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na započítanie detí, žiakov a poslucháčov do zberu údajov pre príslušného zriaďovateľa predloží prijímateľ dotácie. Čestné vyhlásenie nesmie byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. 9. bežného roka, v ktorom sa žiadosť o dotáciu podáva a môže ho zákonný zástupca odovzdať len pre jednu školu alebo školské zariadenie rovnakého druhu v  prípade, ak navštevuje viaceré školy alebo školské zariadenia.

Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej materskej školy, základnej umeleckej školy, jazykovej školy, centra voľného času a centra špeciálno – pedagogického poradenstva, zašle v termíne najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore Excel zoznam žiakov, poslucháčov a detí, na príslušný organizačný útvar MsÚ (Školský úrad). Príslušný zoznam musí obsahovať údaje v štruktúre podľa príloh č. 4, č. 4 a), č.4 b), č.4 c), č. 4 d) a č. 4 e) tohto VZN.

 

Poskytovateľ poskytne žiadateľovi dotáciu na základe zoznamu, žiakov, poslucháčov a detí, ktorý bol zaslaný na príslušný organizačný útvar MsÚ v termíne do 25. septembra príslušného kalendárneho roka a po kontrole predložených zoznamov žiakov, poslucháčov a detí organizačným útvarom MsÚ pri splnení všetkých podmienok na poskytnutie dotácie.

Za pravdivé, správne a úplné údaje uvedené v žiadosti, v prílohe č.2, č.2 a) s jej súčasťami a v prílohách č. 4, č. 4 a), č. 4 b), č. 4 c), č. 4 d) a č. 4 e) tohto VZN zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu.

Nesprávne, nepravdivo a neúplne podaná písomná žiadosť s prílohou č. 2, č. 2 a) s jej súčasťami a zaslané údaje podľa bodu 2 tohto paragrafu a prílohy č. 4, č. 4 a), č. 4 b), č. 4 c), č. 4 d) a č. 4 e) tohto VZN, budú považované za neplatné. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných súčastí a v prílohe č. 4, č. 4 a), č.4 b), č. 4 c), č. 4 d) a č. 4 e) tohto VZN sa budú považovať za porušenie podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované. Údaje poskytnuté žiadateľom o dotáciu bude poskytovateľ dotácie porovnávať s údajmi z matriky. Dieťa, žiak alebo poslucháč s nesprávnymi a nepravdivými údajmi bude zo zoznamu vyradený.

Písomnú žiadosť (prílohu č.2) spolu s jej povinnými súčasťami je potrebné doručiť

na príslušný organizačný útvar:

MsÚ(Školský úrad)

Československej armády 26

974 01 Banská Bystrica

Dotácia na mzdy a prevádzku bude žiadateľom poskytnutá v súlade so schváleným rozpočtom mesta od januára nasledujúceho kalendárneho roka a po predložení žiadosti

o dotáciu spolu s prílohou č. 2 a jej súčastí a prílohy č. 4, č. 4 a), č.4 b), č.4 c), č. 4 d) a č. 4 e).

Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý v stanovenom termíne týmto VZN nepodá žiadosť spolu s vyplnenou prílohou č. 2, č. 2 a) s jej súčasťami a prílohou č. 4, č. 4 a), č. 4 b), č. 4 c), č. 4 d) a č. 4 e) o poskytnutie dotácie nebude dotácia poskytnutá.

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý žiada Mesto Banská Bystrica o poskytnutie dotácie po prvýkrát, je povinný okrem údajov uvedených v § 3 ods. 1 a 2 VZN doložiť:

kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení vydanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

kópiu zriaďovacej listiny o zriadení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia vydanú zriaďovateľom,

kópiu potvrdenia o pridelení IČO vydanú Štatistickým úradom pre právnickú osobu, resp. rodné číslo fyzickej osoby (štatutárneho zástupcu) po písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,

rozhodnutie RÚVZ o zabezpečení priestorov,

kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu zriaďovateľa cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia,

kópie dokladov preukazujúce status právnickej osoby (napr. štatút, stanovy),

kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa a uvedenie jej kontaktných údajov (meno, číslo telefónu, fax, e-mail a pod.).

Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý požiadal o dotáciu po prvý krát a splnil všetky podmienky stanovené VZN, poskytne Mesto Banská Bystrica dotácie od januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je povinný v priebehu roka

bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi dotácie všetky zmeny v údajoch v zmysle tohto VZN.

 

 

 

 

Štvrtá časť

 

§ 4

Použitie poskytnutých finančných prostriedkov

 

Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku do 31. decembra príslušného roka.

2. Prijímateľ dotácie má povinnosť:

zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť späť poskytovateľovi dotácie na číslo účtu IBAN: SK 33 7500 0000 0040 1714 5909, do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka a zároveň poslať o úhrade avízo na príslušný organizačný útvar MsÚ,

na rutinnú a štandardnú údržbu použiť ročne maximálne 10% z dotácie pridelenej pre školu.

 

§ 5

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktorým bol poskytnutý príspevok podľa § 2 A VZN sú povinné pridelený príspevok vyúčtovať v termínoch a spôsobom určeným zriaďovateľom.

Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 3 a § 4 VZN, je povinný predložiť do 31. marca:

vyúčtovanie poskytnutej dotácie za predchádzajúci kalendárny rok, podľa prílohy č. 3 VZN,

kópiu výročnej správy o hospodárení, ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok,

kópiu štvrťročného výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 za predchádzajúci kalendárny rok.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa § 5 ods. 2 VZN je prijímateľ dotácie povinný zaslať na príslušný organizačný útvar MsÚ (Školský úrad).

Vyúčtovanie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi je základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku.

 

§ 6

Kontrola použitia dotácie a sankcie

 

Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona o finančnej kontrole oprávnenými orgánmi mesta Banská Bystrica.

Prijímateľ dotácie je povinný umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektov a predložiť všetky doklady preukazujúce použitie prijatej dotácie.

V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je príjemca dotácie povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny. Spôsob a lehotu vrátenia finančných prostriedkov určí poskytovateľ dotácie prijímateľovi písomne.

Mesto Banská Bystrica je oprávnené dočasne pozastaviť alebo znížiť poskytovanie dotácie prijímateľovi v prípade:

začatia súdneho konania alebo trestného konania prijímateľa dotácie,

podozrenia o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,

podozrenia, že prijímateľ poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom získania vyššej dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým prijímateľ hodnoverným spôsobom zdokumentuje sporné informácie,

ak prijímateľ dotácie nepredloží mestu Banská Bystrica v stanovených termínoch a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia.

vzniku pohľadávky z titulu porušenia finančnej disciplíny a povinnosti vrátiť neoprávnene použité finančné prostriedky, pozastaví ďalšie vyplácanie až do doby uhradenia pohľadávky. Dotácia bude prijímateľovi v plnej výške vyplatená po uhradení pohľadávky poskytovateľa.

 

§ 7

Osobitné ustanovenia

 

Ak prijímateľ dotácie cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v priebehu kalendárneho roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi dotácie skončenie činnosti, nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie ku dňu skončenia činnosti a zaslať avízo o úhrade na príslušný organizačný útvar MsÚ. Následne je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní od skončenia činnosti.

Prijímateľ dotácie cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatej dotácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na originály účtovných dokladov „hradené z dotácie Mesta Banská Bystrica“.

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

Ruší sa VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č. 865/2013 MsZ z 26.03.2013.

Ruší sa VZN č. 15/2013, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.1048/2013 MsZ z 10.09.2013.

Ruší sa VZN č. 2/2014, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.1252/2014 MsZ z 11.02.2014.

Ruší sa VZN č. 13/2014, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.1381/2014 MsZ z 27.05.2014.

Ruší sa VZN č. 3/2015, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.73/2015 MsZ z 24.03.2015.

Ruší sa VZN č. 12/2015, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.313/2015 MsZ z 15.12.2015.

Ruší sa VZN č. 10/2016, ktorým sa mení VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica schválené uznesením č.426/2016 MsZ z 19.04.2016.

 

Toto VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 682/2016 dňa 13. decembra 2016 s  účinnosťou od 01.01.2017.

 

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

 

 

(Prílohy č. 1 - 4 sú v proloženom súbore)

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96706960

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka