Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Schválené: 8.3.2016

Vyhlásené: 9.3.2016

Účinnosť: 1.4.2016


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v  znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie)
 

 

I.

Nariadenie č. 6/2015 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici číslo 159/2015 dňa 23.06.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 2 ods. 4 „Základné ustanovenia“ sa mení a dopĺňa nasledovne:
4. Mesto Banská Bystrica vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti
a žiakov:
a) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v špeciálnej triede v Základnej škole
Pieninská 27, Banská Bystrica,
b) v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Základnej škole Jozefa Gregora
Tajovského , Gaštanová 12, Banská Bystrica,
c) v triede nultého ročníka, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v Základnej škole Jána
Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica.

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 370/2016 dňa 08.03.2016 a nadobúda účinnosť dňom 01.04.2016.

 

 

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 7 - 2016.pdf VZN č. 7 - 2016.pdf (91 kB)

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 16.12. - 17.12.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Pondelok 18.12. - 31.12.
Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

96594979

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka