Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

PHSR mesta Banská Bystrica 2014-2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica
na roky 2015 - 2023

 

PHSR


 

Pripomienky k Programu rozvoja mesta Banská Bystrica nám zasielajte priloženou návratkou na adresu: phsr@banskabystrica.sk


 

Úvod

Je dobré mať stratégiu. Vedieť, kam ideme a čo pre to musíme urobiť, aby sme sa tam dostali. Stratégiu majú ľudia, inštitúcie, firmy. Majú ju aj mestá, obce a regióny. Majú ju preto, že ju chcú mať. A aj preto, že im to prikazuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja. V súčasnosti sa podľa neho takéto stratégie volajú v obciach, mestách i krajských samosprávach Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

V Banskej Bystrici máme platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 - 2013. Preto Mesto pristúpilo k spracovaniu nového PHSR na roky 2014 - 2023. A nebude to robiť bez občanov, podnikateľov, inštitúcií. PHSR si pripravíme sami - my, samospráva.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa bude týkať mnohých oblastí života mesta, hlavne tých, ktoré sú problematické, ktoré potrebujeme zlepšiť. V procese určovania najväčších problémov, ale aj silných stránok mesta a počas formulovania stratégií a opatrení spolupracujeme so 130-timi inštitúciami, pôsobiacimi v meste. Ich zástupcovia pôsobia v štyroch pracovných skupinách. Popisujú súčasný stav v meste, určujú priority rozvoja, stratégiu a akčný plán. Ich závery sú postupne zverejňované nižšie, v časti Pracovné skupiny.

Máme naplánované štyri verejné stretnutia - dve s občanmi a dve s podnikateľmi - kde budú mať možnosť vyjadriť sa k záverom pracovných skupín a zapojených odborníkov a spracovateľov všetci, ktorí sa o budúcnosť Banskej Bystrice zaujímajú.

Celý PHSR bude dokončený v septembri 2014 tak, aby mohol byť prediskutovaný, resp. schválený v Mestskom zastupiteľstve v októbri 2014.

 

 

Dotazníkové prieskumy

 

Prieskum názorov občanov mesta v Banskej Bystrici
Prieskum bol realizovaný v októbri a v novembri 2013 prostredníctvom internetu a Radničných novín. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu -vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu -tu

 

Prieskum podnikateľského prostredia v Banskej Bystrici

Prieskum bol realizovaný v októbri a v novembri 2013 prostredníctvom internetu. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu -vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu -tu

 

 

Pracovné skupiny

 

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica pôsobia štyri pracovné skupiny. Každá pracovná skupina sa stretne šesťkrát. Budú mať priamy vplyv na tvorbu strategickej časti PHSR. Obsah stretnutí bude takýto:
1. stretnutie - základné informácie o procese spracovania PHSR, harmonogram a vízie.
2. stretnutie - analýza SWOT - silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození mesta.
3. stretnutie - problémová analýza.
4. stretnutie - určenie strategických cieľov a opatrení.
5. stretnutie - akčný plán.
6. stretnutie - spôsob realizácie, monitoringu a vyhodnocovania PHSR.

 

Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, občianskych združení, podnikov a pod.

 

 

  • Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina pre rozvoj ľudských zdrojov sa zaoberá témami: vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas.

- Zápisnica a prezenčná listina z 6.12.2013

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 29.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 18.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť sa zaoberá témami: sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a komunitný rozvoj.

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 21.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 28.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 18.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina pre rozvoj ekonomiky sa zaoberá témami: zamestnanosť, podnikanie, investície, cestovný ruch, marketing, služby, moderná samospráva.

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 25.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 19.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina pre životné prostredie sa zaoberá témami: dopravná a technická infraštruktúra, informačná spoločnosť a životné prostredie.

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 25.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 28.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 17.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Riadiaci tím

Vedenie mesta a vedúci odborov tvoria spolu riadiaci tím, ktorý sa stretáva 1-2 x mesačne. Koordinuje témy, ktoré presahujú prácu pracovných skupín. Členovia riadiaceho tímu spoločne schvaľujú procesy nevyhnutné pre realizáciu prípravy PHSR a schvaľujú konečný materiál na predloženie do MsZ.

- Stretnutie riadiaceho tímu 19.9.2013

- Stretnutie riadiaceho tímu 22.1.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 6.2.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 18.3.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 23.4.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 5.12.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 20.1.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 29.1.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 5.2.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 4.6.2015

 

 

Pracovné skupiny a riadiaci tím odsúhlasili víziu pre mesto Banská Bystrica, ktorá charakterizuje želaný stav, ktorý chceme v našom meste dlhodobo dosiahnuť. Následne na to definovali strategický cieľ do roku 2023. Zoznam členov pracovných skupín pre tvorbu PSHR je v prílohe 6.

 

Vízia mesta Banská Bystrica:

Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.

 

Strategický cieľ pre mesto Banská Bystrica do roku 2023:

Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov.

 

Riadiaci tím sa zhodol na tom, že strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa bude realizovať v  troch prioritných oblastiach:

 

I.    prioritná oblasť - Prosperujúce mesto,

II.   prioritná oblasť - Občianske mesto,

III.  prioritná oblasť - Zdravé mesto.

 

            Do každej prioritnej oblasti patria príslušné programy z programovej štruktúry mesta.

 

 

Prioritná oblasť rozvoja mesta Programy z programovej štruktúry mesta
I. Prosperujúce mesto

Ekonomický rozvoj

Vzdelávanie

Doprava a technická infraštruktúra

II. Občianske mesto

Moderná samospráva

Kultúra, šport, voľný čas a mládež

III. Zdravé mesto

Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

Životné prostredie

 

V každej prioritnej oblasti rozvoja mesta sa v programovej štruktúre nachádzajú čiastkové zámery programu, priority a ich špecifické a tematické ciele.

 

 

Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození

Pracovné skupiny identifikovali, aký je súčasný stav v meste a aké sú príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia pre to, aby sme dosiahli túto víziu.

 

Pracovné skupiny pomenovali silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v štyroch analýzach SWOT:

Analýza SWOT Ekonomický rozvoj
Analýza SWOT Ľudské zdroje
Analýza SWOT Sociálna oblasť
Analýza SWOT Životné prostredie a infraštruktúra

 

Verejná diskusia s podnikateľmi
1. apríla sa konala verejná diskusia s podnikateľmi. Jej cieľom bolo informovať o výstupoch analytickej fázy PHSR, získať od nich názory na súčasný stav podnikateľského prostredia v meste a podnety na jeho zlepšenie.

Zápis Verejná diskusia s podnikateľmi k PHSR 1.4.2014

Prezntácia - Verejná diskusia s podnikateľmi

 

Verejná diskusia s občanmi
3. apríla sa konala verejná diskusia s občanmi. Jej cieľom bolo informovať o výstupoch analytickej fázy PHSR, získať od nich názory na súčasné podmienky života v meste a podnety na zlepšenie.

Zápis Verejná diskusia s občanmi k PHSR 3.4.2014

Prezentácia - Verejná diskusia s občanmi

 


 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 

Verejná diskusia s podnikateľmi

Verejná diskusia s podnikateľmi
Verejná diskusia s podnikateľmi
Verejná diskusia s podnikateľmi

 
 
Verejná diskusia s podnikateľmi

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 4. stretnutie

Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR

 
 

 

Verejná diskusia s občanmi

Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi

 
 
Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 3. stretnutie

Pracovné stretnutie skupín PHSR
Pracovné stretnutie skupín PHSR
Pracovné stretnutie skupín PHSR

 
 
Pracovné stretnutie skupín PHSR

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 2. stretnutie

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť


 
 
Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra


 
 
Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky


 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 1. stretnutie

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť


 
 
Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky


 
 
Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra


 

dnes je: 23.9.2018

meniny má: Zdenka

Dnes má službu:

Tesco Banská Bystrica k.s.
Zvolenská cesta 8,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Nedeľa 23.9. - 31.10.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Nedeľa 23.9. - 31.10.
BENU, 29. augusta 37
29. augusta 37 (Terminál SC),
974 01 Banská Bystrica
Nedeľa 23.9. - 31.10.
BENU, Zvolenská cesta
Zvolenská cesta 5 571/8,
974 05 Banská Bystrica
Nedeľa 23.9. - 31.10.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
  • Sobota176graphic-icon
  • Nedeľa166graphic-icon
  • Pondelok132graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107273980

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka