Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

PHSR mesta Banská Bystrica 2014-2023

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica
na roky 2015 - 2023

 

PHSR


 

Pripomienky k Programu rozvoja mesta Banská Bystrica nám zasielajte priloženou návratkou na adresu: phsr@banskabystrica.sk


 

Úvod

Je dobré mať stratégiu. Vedieť, kam ideme a čo pre to musíme urobiť, aby sme sa tam dostali. Stratégiu majú ľudia, inštitúcie, firmy. Majú ju aj mestá, obce a regióny. Majú ju preto, že ju chcú mať. A aj preto, že im to prikazuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja. V súčasnosti sa podľa neho takéto stratégie volajú v obciach, mestách i krajských samosprávach Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

V Banskej Bystrici máme platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 - 2013. Preto Mesto pristúpilo k spracovaniu nového PHSR na roky 2014 - 2023. A nebude to robiť bez občanov, podnikateľov, inštitúcií. PHSR si pripravíme sami - my, samospráva.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa bude týkať mnohých oblastí života mesta, hlavne tých, ktoré sú problematické, ktoré potrebujeme zlepšiť. V procese určovania najväčších problémov, ale aj silných stránok mesta a počas formulovania stratégií a opatrení spolupracujeme so 130-timi inštitúciami, pôsobiacimi v meste. Ich zástupcovia pôsobia v štyroch pracovných skupinách. Popisujú súčasný stav v meste, určujú priority rozvoja, stratégiu a akčný plán. Ich závery sú postupne zverejňované nižšie, v časti Pracovné skupiny.

Máme naplánované štyri verejné stretnutia - dve s občanmi a dve s podnikateľmi - kde budú mať možnosť vyjadriť sa k záverom pracovných skupín a zapojených odborníkov a spracovateľov všetci, ktorí sa o budúcnosť Banskej Bystrice zaujímajú.

Celý PHSR bude dokončený v septembri 2014 tak, aby mohol byť prediskutovaný, resp. schválený v Mestskom zastupiteľstve v októbri 2014.

 

 

Dotazníkové prieskumy

 

Prieskum názorov občanov mesta v Banskej Bystrici
Prieskum bol realizovaný v októbri a v novembri 2013 prostredníctvom internetu a Radničných novín. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu -vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu -tu

 

Prieskum podnikateľského prostredia v Banskej Bystrici

Prieskum bol realizovaný v októbri a v novembri 2013 prostredníctvom internetu. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu -vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu -tu

 

 

Pracovné skupiny

 

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica pôsobia štyri pracovné skupiny. Každá pracovná skupina sa stretne šesťkrát. Budú mať priamy vplyv na tvorbu strategickej časti PHSR. Obsah stretnutí bude takýto:
1. stretnutie - základné informácie o procese spracovania PHSR, harmonogram a vízie.
2. stretnutie - analýza SWOT - silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození mesta.
3. stretnutie - problémová analýza.
4. stretnutie - určenie strategických cieľov a opatrení.
5. stretnutie - akčný plán.
6. stretnutie - spôsob realizácie, monitoringu a vyhodnocovania PHSR.

 

Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, zamestnancov úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, občianskych združení, podnikov a pod.

 

 

  • Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina pre rozvoj ľudských zdrojov sa zaoberá témami: vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas.

- Zápisnica a prezenčná listina z 6.12.2013

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 29.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 18.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť sa zaoberá témami: sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a komunitný rozvoj.

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 21.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 28.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 18.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina pre rozvoj ekonomiky sa zaoberá témami: zamestnanosť, podnikanie, investície, cestovný ruch, marketing, služby, moderná samospráva.

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 25.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 26.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 15.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 19.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina pre životné prostredie sa zaoberá témami: dopravná a technická infraštruktúra, informačná spoločnosť a životné prostredie.

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.1.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 25.2.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 28.3.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 16.4.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 27.5.2014

- Zápisnica a prezenčná listina z 17.6.2014

 

Vaše námety
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Banskej Bystrici? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: phsr@banskabystrica.sk

 

 

  • Riadiaci tím

Vedenie mesta a vedúci odborov tvoria spolu riadiaci tím, ktorý sa stretáva 1-2 x mesačne. Koordinuje témy, ktoré presahujú prácu pracovných skupín. Členovia riadiaceho tímu spoločne schvaľujú procesy nevyhnutné pre realizáciu prípravy PHSR a schvaľujú konečný materiál na predloženie do MsZ.

- Stretnutie riadiaceho tímu 19.9.2013

- Stretnutie riadiaceho tímu 22.1.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 6.2.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 18.3.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 23.4.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 5.12.2014

- Stretnutie riadiaceho tímu 20.1.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 29.1.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 5.2.2015

- Stretnutie riadiaceho tímu 4.6.2015

 

 

Pracovné skupiny a riadiaci tím odsúhlasili víziu pre mesto Banská Bystrica, ktorá charakterizuje želaný stav, ktorý chceme v našom meste dlhodobo dosiahnuť. Následne na to definovali strategický cieľ do roku 2023. Zoznam členov pracovných skupín pre tvorbu PSHR je v prílohe 6.

 

Vízia mesta Banská Bystrica:

Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.

 

Strategický cieľ pre mesto Banská Bystrica do roku 2023:

Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov.

 

Riadiaci tím sa zhodol na tom, že strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa bude realizovať v  troch prioritných oblastiach:

 

I.    prioritná oblasť - Prosperujúce mesto,

II.   prioritná oblasť - Občianske mesto,

III.  prioritná oblasť - Zdravé mesto.

 

            Do každej prioritnej oblasti patria príslušné programy z programovej štruktúry mesta.

 

 

Prioritná oblasť rozvoja mesta Programy z programovej štruktúry mesta
I. Prosperujúce mesto

Ekonomický rozvoj

Vzdelávanie

Doprava a technická infraštruktúra

II. Občianske mesto

Moderná samospráva

Kultúra, šport, voľný čas a mládež

III. Zdravé mesto

Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

Životné prostredie

 

V každej prioritnej oblasti rozvoja mesta sa v programovej štruktúre nachádzajú čiastkové zámery programu, priority a ich špecifické a tematické ciele.

 

 

Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození

Pracovné skupiny identifikovali, aký je súčasný stav v meste a aké sú príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia pre to, aby sme dosiahli túto víziu.

 

Pracovné skupiny pomenovali silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v štyroch analýzach SWOT:

Analýza SWOT Ekonomický rozvoj
Analýza SWOT Ľudské zdroje
Analýza SWOT Sociálna oblasť
Analýza SWOT Životné prostredie a infraštruktúra

 

Verejná diskusia s podnikateľmi
1. apríla sa konala verejná diskusia s podnikateľmi. Jej cieľom bolo informovať o výstupoch analytickej fázy PHSR, získať od nich názory na súčasný stav podnikateľského prostredia v meste a podnety na jeho zlepšenie.

Zápis Verejná diskusia s podnikateľmi k PHSR 1.4.2014

Prezntácia - Verejná diskusia s podnikateľmi

 

Verejná diskusia s občanmi
3. apríla sa konala verejná diskusia s občanmi. Jej cieľom bolo informovať o výstupoch analytickej fázy PHSR, získať od nich názory na súčasné podmienky života v meste a podnety na zlepšenie.

Zápis Verejná diskusia s občanmi k PHSR 3.4.2014

Prezentácia - Verejná diskusia s občanmi

 


 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 5. stretnutie

 

Verejná diskusia s podnikateľmi

Verejná diskusia s podnikateľmi
Verejná diskusia s podnikateľmi
Verejná diskusia s podnikateľmi

 
 
Verejná diskusia s podnikateľmi

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 4. stretnutie

Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR

 
 
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR
Fotogaléria pracovných skupín PHSR

 
 

 

Verejná diskusia s občanmi

Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi

 
 
Verejná diskusia s občanmi
Verejná diskusia s občanmi

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 3. stretnutie

Pracovné stretnutie skupín PHSR
Pracovné stretnutie skupín PHSR
Pracovné stretnutie skupín PHSR

 
 
Pracovné stretnutie skupín PHSR

 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 2. stretnutie

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť


 
 
Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra


 
 
Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky


 

Fotogaléria pracovných skupín PHSR - 1. stretnutie

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - ľudské zdroje

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť


 
 
Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky


 
 
Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra


 

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

135510356

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka