Oddelenie daní a poplatkov

Zoznam daňových dlžníkov mesta

Zoznam zverejnený v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „daňový poriadok“)

§ 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

§ 11 ods. 7 písm. b) daňového poriadku
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje zverejnenie zoznamov podľa § 52 daňového poriadku.

Zoznam daňových dlžníkov

( – )