Oddelenie daní a poplatkov

Platenie miestnych daní a poplatkov

Miestne dane okrem dane za ubytovanie (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za zaujatie verejného priestranstva, daň za predajné automaty), poplatok za komunálny odpad sa platia na základe rozhodnutia; daň za ubytovanie sa platí v zmysle zákona a platného všeobecne záväzného nariadenia bez vyrubenia. Uvedené dane a poplatok sa platia najmä:

 

  • v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladnici mestského úradu v klientskom centre
  • v hotovosti na účet mesta
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet Mesta