Oddelenia

Implementácia operačného programu

Názov projektu    

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Banská Bystrica na obdobie 02/2016 – 10/2017

Cieľ projektu   

Podpora efektívnej implementácie Operačného programu.

Opis projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre efektívnu implementáciu  IROP v krajskom meste Banská Bystrica ako sprostredkovateľskom orgáne brostredníctvom administratívnych kapacít, ich vzdelávania, zvyšovania odbornosti a odborných hodnotiteľov. Výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu má dopad na celé územie mestskej funkčnej oblasti.

Výsledkom projektu je napĺňanie úloh vyplývajúcich sprostredkovateľskému orgánu zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Číslo projektu:  302061I693

Prijímateľ: Mesto Banská Bystrica, Slovenská republika

Začiatok realizácie aktivít projektu: 02/2016

Koniec realizácie aktivít projektu: 10/2017

Výška poskytnutého NFP: 60 000,00 € (85 % EÚ a 10 % ŠR)

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk

http://www.mpsr.sk

http://www.banskabystrica.sk

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 218/2017-990/MPRV SR