Projekty

Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica

Kód
310041A471
Stav
Zrealizované
Dátum od
3. mája 2017
Dátum do
31. mája 2018
Cena
1 127 673 EUR
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Zodpovedná osoba

 

Prijímateľ NFP:                                                  Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                              KŽP-PO4-SC431-2015-6/121

Dátum začatia realizácie projektu:              05/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:       04/2018

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola, Tatranská 63, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                     1 127 672,77 €
z toho:
5% spolufinancovanie:                                             55 202,10 €
Neoprávnené výdavky:                                              23 630,72 €
Nenávratný finančný príspevok:                     1 048 839,95 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:   

Cieľom projektu je „Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy Materskej školy Tatranská 63, Banská Bystrica“ znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

 • oprava porúch a zateplenie obvodovej  steny minerálnou vlnou hrúbky 220mm a polystyrénom XPS hr. 200mm
 • výmena okien a dverí za plastové s izolačným trojsklom
 • výmurovka spojovacích chodieb
 • zateplenie všetkých striech a terasy pavilónu DJ-35
 • Zateplenie stropu nad nevykurovaných priestorov minerálnou vlnou hrúbky 150mm
 • Výmena zdrojov osvetlenia za LED žiarovky
 • Komplexná obnova vykurovacieho systému a systému distribúcie teplej vody
 • inštalácia inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou

a zlepšením tepelno-technických vlastností budovy dosiahnuť energetickú triedu A pre vykurovanie a pre prípravu teplej vody v dolnej hranici B a súčasne dosiahnuť zatriedenie budovy podľa celkovej potreby energie  budovy do energetickej triedy A a podľa globálneho ukazovateľa energie – primárna energia – do energetickej triedy A1.

Po ukončení projektu sa dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške 91,13 %.

Dopady projektu:

 • zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
 • zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
 • zlepšenie vzhľadu budovy
 • zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
 • znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Predmet projektu:

Predmetom a hlavnou aktivitou projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove budovy Materskej školy Tatranská 63, Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica. Účelom realizácie projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy materskej školy na úroveň nízkoenergetických budov. Budova materskej školy bola postavená v roku 1986 a objekt sa skladá zo 4 pavilónov a 2 spojovacích chodieb.

Projekt rieši najmä zateplenie všetkých konštrukcií obvodového plášťa, strechy, výmenu okien a vstupných dverí, ako aj rekonštrukciu ústredného kúrenia, rozvodov teplej a studenej vody, rozvodov elektroinštalácie a nové osvetlenie, vybudovanie vzduchotechniky a meranie a reguláciu.

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:               účinná od 03.03.2017

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu:
Stavebné práce:     04.04.2017
Stavebný dozor:     24.04.2017

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:      01.05.2017
Realizácia hlavnej aktivity projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica začala odovzdaním staveniska zmluvnému Zhotoviteľovi stavby I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica, a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica.

Predloženie 1. Žiadosti o platbu:                               3. kvartál roku 2017
V zmysle Zmluvy o dielo č. 990/2017/ORA-IP so Zhotoviteľom stavby po vykonaní 60% stavebných prác prijímateľ NFP podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP prvú žiadosť o platbu formou predfinancovania. V súčasnosti prebieha jej schvaľovanie sprostredkovateľským orgánom SIEA

Predloženie 1. výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                          03.03.2017 – 31.12.2017
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  na konci roka 2017 Mesto Banská Bystrica predložilo prvú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu:          05.03.2018
Hlavná aktivita (stavebné práce) projektu Zvyšovanie energetickej efektívnosti MŠ Tatranská 63, Banská Bystrica bola ukončená vydaním právoplatného Kolaudačného rozhodnutia číslo: OcÚ-SÚ 18/2018/HOM.

Predloženie 2. záverečnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                    03.03.2017 – 05.03.2018
V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  pri ukončení hlavnej aktivity projektu predkladá Mesto Banská Bystrica druhú monitorovaciu správu (typ: záverečná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 2. Záverečnej žiadosti o platbu:        1. kvartál roku 2018
Po ukončení hlavnej aktivity projektu podalo Mesto Banská Bystrica – Prijímateľ NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP druhú záverečnú žiadosť o platbu formou refundácie.


Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/