Projekty

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica

Kód
310041L223
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
29. apríla 2019
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Zodpovedná osoba
Tatiana Voskárová

Prijímateľ NFP:                                                  Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                              KŽPO4-SC431-2017-19/L223

Dátum začatia realizácie projektu:              02/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu:       01/2020

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola ul. 9. mája 26, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                    176 654,18 €
z toho:
5% spolufinancovanie:                                          8 832,11 €
Neoprávnené výdavky:                                               11,89 €
Nenávratný finančný príspevok:                    167 810,18 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:   

Cieľom projektu je „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“ znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

  • zateplenie obvodových stien
  • zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom
  • zateplenie zvislých stien pod terénom
  • zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, meranie a regulácia spotreby energie
  • inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody
  • výmena svetelných zdrojov a svietidiel
  • bleskozvod

Predmet projektu:   

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove verejnej budovy Materskej školy ul.9.mája 26 vBanskej Bystrici(MŠ)za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy na úroveň ultranízkoenergetických budov.Technický stav budovy z roku 1963 je nevyhovujúci,náklady na energie a údržbu sú vysoké. Realizáciou opatrení na zníženie energetickej nároč.budovy vyplývajúcich z energ. auditu:Zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy v úrovni stropu posch. (podstrešný priestor),výmena otvorových konštrukcií, inštal. OZE–solárnych kolektorov,výmena zdrojov osvetlenia a svietidiel,meranie,riadenie  a regulácia spotreby energie- inštalácia inteligentných meracích systémov, termoregulač. ventilov, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti budovy.

 

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                                               účinná od 12.12.2018

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavnú aktivity Projektu:
Stavebné práce:   12.03.2019

Uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP:                   účinný od 12.04.2019

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:                                    29.04.2019
Realizácia hlavnej aktivity projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“ začala odovzdaním staveniska zmluvnému Zhotoviteľovi stavby SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica