Projekty

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica

Kód
310041L223
Stav
Zrealizované
Dátum od
29. apríla 2019
Kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Špecifický cieľ
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Prijímateľ NFP:                                                  Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                              KŽPO4-SC431-2017-19/L223

Dátum začatia realizácie projektu:              04/2019

Dátum ukončenia realizácie projektu:       06/2020

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola ul. 9. mája 26, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                    203 071,93 €
z toho:
5% spolufinancovanie:                                          8 832,11 €
Neoprávnené výdavky:                                         26 429,64 €
Nenávratný finančný príspevok:                    167 810,18 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:   

Cieľom projektu je „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“ znížením spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

  • zateplenie obvodových stien
  • zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom
  • zateplenie zvislých stien pod terénom
  • zateplenie strechy, alebo podlahy na nevykurovanej povale
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, meranie a regulácia spotreby energie
  • inštalácia slnečných kolektorov na prípravu teplej vody
  • výmena svetelných zdrojov a svietidiel
  • bleskozvod

Predmet projektu:   

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove verejnej budovy Materskej školy ul.9.mája 26 vBanskej Bystrici(MŠ)za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy na úroveň ultranízkoenergetických budov.Technický stav budovy z roku 1963 je nevyhovujúci,náklady na energie a údržbu sú vysoké. Realizáciou opatrení na zníženie energetickej nároč.budovy vyplývajúcich z energ. auditu:Zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy v úrovni stropu posch. (podstrešný priestor),výmena otvorových konštrukcií, inštal. OZE–solárnych kolektorov,výmena zdrojov osvetlenia a svietidiel,meranie,riadenie  a regulácia spotreby energie- inštalácia inteligentných meracích systémov, termoregulač. ventilov, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy,sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti budovy.

Tiež bolo zrealizované opatrenie na vyriešenie bezbariérového vstupu do budovy pomocou schodolezu, ktorý však nemá vplyv na energetické úspory.

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                                                                                                       účinná od 12.12.2018

Predloženie 1. výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                             12.12.2018 – 31.12.2018

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  Mesto Banská Bystrica predložilo prvú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Schválenie dokumentácie verejného obstarávania na hlavnú aktivity Projektu:
Stavebné práce:   12.02.2019

Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo č. 343/2017/ORA-IP so zhotoviteľom stavby:                             01.03.2019

Uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP:                                                                        účinný od 12.04.2019

Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu:                                                                                                             29.04.2019
Realizácia hlavnej aktivity projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. 9. mája 26, Banská Bystrica“ začala odovzdaním staveniska zmluvnému Zhotoviteľovi stavby SimKor s.r.o., Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

Predloženie 1. mimoriadnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                 01.01.2019 – 30.06.2019

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP   Mesto Banská Bystrica predložilo druhú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 1. žiadosti o povolenie vykonania zmeny:                                                                                            12.07.2019

Zmena prílohy č. 4 Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu k Zmluve o NFP bez vpylvu na celkové oprávnené výdavky.

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 343/2017/ORA-IP :                                              15.08.2019

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP -.                                                               07.09.2019

Predloženie Žiadosti o platbu č. 1 – predfinancovanie:                                                                                            12.11.2019

Zúčtovanie Žiadosti o platbu č. 1 – predfinancovanie :                                                                                            22.11.2019

Predloženie 2. výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                         01.01.2019 – 31.12.2019

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP   Mesto Banská Bystrica predložilo tretiu monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie 2. žiadosti o povolenie vykonania zmeny:                                                                                         21.02.2020

Zmena termínu realizácie hlavnej aktivity projektu na 04/2019 do 08/2020

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽPO4-SC431-2017-19/L223     16.04.2020

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                                                                                       05.06.2020

Nadobudnutie účinnosti Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽPO4-SC431-2017-19/L223     14.07.2020

 Predloženie záverečnej monitorovacej správy:                                                                                                       06.07.2020

 Doplnenie záverečnej monitorovacej správy:                                                                                                          24.07.2020

Predloženie Žiadosti o platbu č. 2 – refundácia:                                                                                                      03.09.2020

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja

V zmysle platného Energetického certifikátu  č. 167709/2020/42/016612008/EC je po zrealizovaní stavebných prác v súlade s navrhovanými opatreniami v Energetickom audite budova Materskej školy ul. 9.mája 26, Banská Bystrica s hodnotením jednotlivých miest spotreby:

potreba energie na vykurovanie: B,

potreba energie na prípravu teplej vody: B,

potreba energie na osvetlenie: A,

celková potreba energie budovy: A,

Globálny ukazovateľ – primárna energia: A1

zaradená do energetickej triedy A1, t.j.ultranízkoenergetická  budova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/