Projekty

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica

Stav
Prebiehajúce

Prijímateľ NFP:                                                   Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                               KŽPPO4-SC431-2017-19/H083

Dátum začatia realizácie projektu:

Dátum ukončenia realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu:                             Materská škola Karpatská 3, Banská Bystrica

Celková suma projektu:                                     506 715,45 €

z toho:

5% spolufinancovanie:                                          25 335,77 €

Neoprávnené výdavky: 

Nenávratný finančný príspevok:                     481 379,68 €

Spolufinancované z fondov EFRR

Cieľ projektu:    

Cieľom projektu  „Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov –  MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, úspora SO2, NOx, CO2 a zníženie produkcie tuhých znečisťujúcich látok.

Cieľom Mesta Banská Bystrica je prostredníctvom realizácie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy navrhnutých v energetickom audite:

 • Zateplenie obvodových stien, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom
 • Zateplenie strechy
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Inštalácia tepelných čerpadiel
 • Rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie
 • Výmena svetelných zdrojov a svietidiel

a zlepšením tepelno-technických vlastností budovy dosiahnuť zatriedenie budovy podľa celkovej potreby energie  budovy do energetickej triedy A1.

Po ukončení projektu predpokladáme. že sa  dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške 74,30 %.

Dopady projektu:

 • zníženie spotreby energie a tým zníženie finančných výdavkov na spotrebu energií
 • zabránenie neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy
 • zlepšenie vzhľadu budovy
 • zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces maloletých detí
 • znížená spotreba energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia
 • vybudovanie bezbariérového vstupu

Predmet projektu:

Predmetom projektu je realizácia stavebných prác na významnej obnove budovy Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.

Účelom realizácie projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy materskej školy na úroveň nízkoenergetických budov. Budova materskej školy bola postavená v roku 1988, objekt pozostáva z nasledujúcich častí:

 • A, B – materská škola,
 • C – materská škola (táto časť nie je predmetom predkladaného projektu),
 • D – hospodársky pavilón,
 • E – spojovacie chodby.

Projekt rieši najmä zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia tepelných čerpadiel, rekonštrukcia systému ÚK a teplej vody, rekuperácia, meranie a riadenie spotreby energie, výmena svetelných zdrojov a svietidiel a vybudovanie bezbariérového prístupu do pavilónov A, B, D a E.

Stav realizácie Projektu:

Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP:                         účinná od 03.05.2018

Predloženie mimoriadnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                         03.05.2018 – 02.11.2018

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  prijímateľ NFP Mesto Banská Bystrica predložilo prvú monitorovaciu správu (typ: mimoriadna), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie výročnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                                  03.05.2018 – 31.12.2018

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  na konci roka 2018 Mesto Banská Bystrica predložilo druhú monitorovaciu správu (typ: výročná), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

Predloženie mimoriadnej monitorovacej správy za monitorovacie obdobie:                                         01.01.2019 – 30.06.2019

V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP  prijímateľ NFP Mesto Banská Bystrica predložilo tretiu monitorovaciu správu (typ: mimoriadna), ktorá informuje o priebehu realizácie projektu v danom monitorovacom období.

 

 

Podrobné informácie o dostupnosti EŠIF pre prijímateľov NFP nájdete na:

http://www.op-kzp.sk

http://www.siea.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/