Projekty

Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Kód
302021H380
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. marca 2018
Dátum do
30. apríla 2019
Cena
420 090 EUR
Kód výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10

Názov projektu:                      Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica

Kód ITMS projektu:                302021H380

Špecifický cieľ IROP:               2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:      03/2018 – 07/2018

Schválený príspevok NFP:        420 090 EUR

Cieľ projektu:

Vytvorenie kapacity materskej školy pre 3 triedy po 22 detí, s celkovým počtom 66 detí, v existujúcom objekte ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica.

Aktivity projektu:  

  • Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu ZŠ a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania
  • Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy – vybudovanie detského ihriska
  • Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy

Tento projekt stavby rieši stavebné úpravy na prízemí v časti C jestvujúceho objektu základnej školy, kde je navrhnuté vybudovanie 3-triednej materskej školy. Ostatné časti budovy sa dispozične nemenia. Stavebnými úpravami vzniknú priestory s troma plne funkčnými triedami, s maximálnym počtom 22 detí v každej triede a multifunkčnou miestnosťou, ktorá bude využívaná najmä ako jedáleň. Na vstupe do budovy bude vytvorený bezbariérový vstup. Priľahlé exteriérové priestory budú upravené pre pobyt detí materskej školy na čerstvom vzduchu. Stavebnými úpravami sa nezmení vzhľad budovy, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nezmenia sa tepelnotechnické parametre budovy, ani spôsob vykurovania a prípravy teplej vody.

Priestory MŠ budú zariadené detským nábytkom vhodným pre obdobný účel. Ide najmä o zariadenie miestností:

– herne: skrinky, stolíky, stoličky

– spálne: lehátka

– šatne detí: šatňové skrinky

– hygiena detí: police na zubné kefky a uteráky

– jedáleň: jedálenské stolíky a stoličky

V oplotenom areáli školy bola určená časť, na ktorej bude vybudované detské ihrisko. Jedna časť ihriska bude vybudovaná na nádvorí základnej školy, ktoré je z troch strán ohraničené jestvujúcimi budovami základnej školy a je tvorené z väčšej časti pôvodnou asfaltovou plochou. Táto bude odstránená a nahradená prevažne betónovou dlažbou a parkovými lavičkami, čím nádvorie bude  prispôsobené pre potreby detského ihriska a vybudovanie bezbariérových vstupov do budovy. Ihrisko bude ďalej pokračovať popri budove telocvične až za túto budovu, kde bude osadená väčšina herných prvkov. Táto časť ihriska ostane trávnatá. Zariadenie detského ihriska tvoria prvky vyrobené z dreva a lakovaných viacvrstvových poťahovaných panelov so spevnenou konštrukciou a z odolného plastu. Na plochách okolo zariaďovacích predmetov detského ihriska sú navrhnuté spevnené plochy z platní z recyklovanej gumy tlmiace pád a materiálu z kaučukovej zmesi na báze gumy, určenej na detské ihriská. Plocha ihriska je ohraničená plotom z pletiva, ktorý bude lemovaný živým plotom. V svahovitých častiach areálu budú vysadené okrasné kríky a dreviny.