Projekty

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice a výzbrojovne Rakytovce

Stav
Zrealizované


 

Názov projektu:                                    Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice a výzbrojovne Rakytovce

Zmluva o poskytnutí dotácie:          PHZ-OPK1-2018-000510-003

Výška poskytnutej dotácie:               15 332,28 €

Miesto realizácie:                                 Hasičská zbrojnica a výzbrojovňa Rakytovce,

Mesto Banská Bystrica sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, v rámci ktorej získalo financie na obnovu 2 hasičských zbrojníc v Rakytovciach a v Šalkovej. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Bystrica – Rakytovce má dlhoročnú tradíciu. Členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta -Rakytovce zasahujú pri lesných požiaroch požiaroch rodinných domov ale aj pri povodniach.

Cieľom a predmetom projektu je vyriešiť nevyhovujúci stav hasičskej zbrojnice prostredníctvom stavebných úprav. Ide o drobné opravy vnútorných priestorov pre parkovanie požiarne techniky, zhotovenie nových dverových otvorov na prízemí , obnova nášľapných vrstiev prízemia a iné.

Obnovená hasičská zbrojnica bude slúžiť predovšetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Bystrica – Rakytovce, avšak z pohľadu mesta bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Bystrica