Projekty

Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica

Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10

Názov projektu:                    Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica

Kód ITMS projektu:               302021G733

Špecifický cieľ IROP:              2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:    03/2018 – 04/2019

Schválený príspevok NFP:      394 155 EUR

 

Cieľ projektu:

Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica o 1 triedu s počtom 22 detí v existujúcom objekte materskej školy a zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 107 detí.

Aktivity projektu:         

  • Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov Materskej školy Ul. 9 mája 26, Banská Bystrica,
  • Materiálno-technické vybavenie materskej školy.

 

Realizačný projekt je rozdelený na dve časti:

Rozšírenie kapacity MŠ:

Rozšírenie kapacity MŠ sa bude realizovať prístavbou k existujúcemu objektu. Prístavba je navrhovaná v zadnej časti objektu, kde bude kolmo na objekt pristavaný priestor nových miestností. Prístavba sa bude realizovať vo všetkých troch podlažiach. V zníženom suteréne budú umiestnené priestory pre školské besiedky, alternatívne môže byť využitý ako telocvičňa pre deti. Pri týchto priestoroch sú osadené hygienické zariadenia. Prístup do nových priestorov je cez bočný vstup a novým schodiskom, ktoré je osadené v prístavbe. Na prízemí je v prístavbe osadená nová miestnosť herne pre deti, ktorá bude stavebne pričlenená k už existujúcim priestorom. Zároveň sa rozšíria existujúce hygienické zariadenia tak, aby spĺňali požiadavky na nové počty detí. Tak, ako na prízemí, bude riešený priestor na poschodí, kde bude nový priestor taktiež prepojený na existujúce priestory. Prístup do prístavby bude možný vnútorným prepojením cez existujúce priestory a taktiež novým schodiskom, ktoré by malo slúžiť aj ako požiarne schodisko. Ako hlavný vstup do objektu bude slúžiť existujúci vstup. Kapacita materskej školy sa prístavbou zväčší o 44 detí.

Zlepšenie existujúcich priestorov:

Zlepšenie existujúcich priestorov spočíva vo výmene svietidiel a výmene zariaďovacích predmetov zdravotechniky v existujúcich priestoroch materskej školy.

 

Priestory MŠ budú zariadené detským nábytkom vhodným pre obdobný účel: skrinky, stolíky, stoličky, lehátka, šatňové skrinky, koberce, paplóny a.i.