Project CECILY

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2009
Dátum do
31. januára 2009
Cena
179 866 EUR
Zodpovedná osoba
Prílohy

V júli 2008 bolo Mesto Banská Bystrica (odbor starostlivosti o obyvateľa) oslovené k spolupráci na projekte CECILYCommunity Empowerment for soCial inclusIon and local emploYment. Projekt sa pripravil v rámci programu EK PROGRESS – Otvorená výzva VP 2008 010, rozpočtová línia 04-04-01-01 – Projekty na rozvoj lokálnej zamestnanosti (LED).
Cieľom projektu je identifikovať príklady dobrej praxe (best practice) v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na lokálnej úrovni a sprostredkovať skúsenosti regiónu Toscana získané počas implementácie programu „Malých grantov“ v rámci globálneho grantu, ktorý bol podporený z ESF v programovacom období 2000 – 2006. Neziskové konzorcium ESPRIT vzniklo v roku 2003 na základe výzvy regiónu Toscana na manažovanie programu malých grantov. V rokoch 2003 – 2008 riadilo konzorcium ESPRIT výber a monitorovanie projektov, ktoré podávali neziskové organizácie a ktoré boli zamerané na sociálnu a profesionálnu inklúziu znevýhodnených občanov prostredníctvom založenia nových ( sociálnych) podnikov.

Cieľom projektu je tiež zlepšiť lokálnu zamestnanosť posilnením sociálno-ekonomického sektora a predstavenie Welfare-Mix-Systému tam, kde verejné inštitúcie a súkromné neziskové organizácie spolupracujú.

Výsledkom projektu bude:

A)Podpora systematickej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom
B)Rozvoj stratégií na podporu sociálnych podnikov

Aktivity projektu:

1) Riadenie projektu
2) Analýza skúseností získaných počas implementácie programu Globálneho grantu v regióne Toscana
3) Na základe výsledkov analýzy v bode 2) spoločný vývoj nového akčného modelu aplikovateľného v Bulharsku a na Slovensku
4) Vytvorenie fyzickej a virtuálnej siete pre výmenu skúseností, poradenstva a školení
5) Monitoring
6) Diseminácia

Partneri projektu:

Regionálny samosprávny kraj Toscana – Taliansko
ESPRIT – Taliansko
Mesto Nesebar – Bulharsko
Národná agentúra sociálnej pomoci – Bulharsko
Mesto Banská Bystrica – Slovensko

Doba trvania projektu: 12 mesiacov
začiatok projektu : 01. 01. 2009
ukončenie projektu : 31. 12. 2009

Rozpočet:

Celkové náklady : 179 866 EUR
príspevok Európskej komisie : 80 %
spolufinancovanie : 20 %
podiel jednotlivých partnerov z rozpočtu:
Región Toscana – 31,49 %
ESPRIT – 16,99 %
Mesto Nessebar – 16,85 %
Národná agentúra sociálnej pomoci Bulharsko – 17,03 %
Mesto Banská Bystrica – 17,04 %
Spolufinancovanie v rozpočte je zabezpečené.

Zdôvodnenie účasti v projekte:

Sociálny podnik je nový nástroj v legislatíve zamestnanosti aj v SR a má pomôcť k riešeniu zamestnanosti marginalizovaných skupín obyvateľstva. Skúsenosti, ktoré v Taliansku sú z prevádzkovania sociálnych podnikov môžu prispieť k implementácii aj na úrovni miestnej samosprávy. Skúsenosť a systémy prevádzkovania sociálnych podnikov môžu významne pomôcť pri riešení problémov v Kotve. Uznesenie MsZ z 2.12.2008 prijaté k riešeniu problémov v areáli Kotvy obsahuje ako jedno z opatrení riešenie zamestnanosti obyvateľov Kotvy aj prostredníctvom vytvárania sociálnych podnikov.

Priebeh aktivít:

V dňoch 05. – 06. 02. 2009 sa uskutočnilo úvodné stretnutie, tzv. „kick-off meeting“ vo Florencii. Hostiteľom bol Región Toskánsko a organizácia ESPRIT. Prítomní boli koordinátori projektu za jednotlivé partnerské organizácie. Stretnutie bolo zamerané na zosúladenie aktivít riadenia projektu, publicitu projektu, prerokované boli finančné otázky projektu, ako aj otázky hodnotenia projektu.
Nasledujúce stretnutie projektového tímu je naplánované na koniec apríla (27. – 30. 4. 2009), tzv. medzinárodný výmenný seminár, na ktorom sa už očakáva aj účasť kľúčových hráčov jednotlivých regiónov, bude uskutočnený opäť v regióne Toskánsko.

V súčasnosti prebieha analýza súvislostí smerujúca k vytýčeniu možného implementačného scenára pre iniciatívy sociálnej turistiky v zúčastnenom regióne Slovenska. Návrh scenára bude založený na hlavných strategických líniách, operačných plánoch a výmene informácií charakterizujúc implementáciu Európskej stratégie zamestnanosti so špecifickým pohľadom na tvorbu sociálnych podnikov ako ceste podpory sociálnej inklúzie a lokálnej zamestnanosti. Takto bude prispievať k budovaniu lokálnych kapacít a udržateľnému rozvoju.
Projektovým výstupom tejto analýzy bude 1. tematická správa spracovaná v anglickom jazyku.