MOVECIT

Kód
CE25
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
1. júna 2016
Dátum do
31. mája 2019

Loga projektu

Mesto Banská Bystrica realizuje v spolupráci s nadáciou Ekopolis a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Stredná Európa a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

Ciele projektu:

  • zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,
  • vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica,
  • zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici

Oficiálna stránka projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

Aktivity projektu:

9. máj 2017

Projektový tím nadácie Ekopolis zrealizoval skupinové rozhovory pre vybranú vzorku zamestnancov Mestského úradu (celkovo 30 zamestnancov). V štruktúrovanej diskusii boli prerokované výsledky internetového prieskumu dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zamestnanci vyjadrili svoje osobnejšie názory a postrehy na otázky napísané v dotazníku.

10. – 28. apríl 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa uskutočnil internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zúčastnilo sa ho 52 % respondentov z radov zamestnancov Mestského úradu. Zamestnanci poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy.

22. február 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad v rámci projektu MOVECIT. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta Banská Bystrica, zástupcovia Nadácie Ekopolis a externý zhotoviteľ. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu udržateľnej mobility, dohodli sa prvé kroky realizácie projektu (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

23. novembra 2016

Sa realizovalo pracovné stretnutie dotknutých a zainteresovaných inštitúcií a organizácií pôsobiacich na území mesta za účelom prezentácie projektu MOVECIT.

22. novembra 2016

Sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade, kde sa odprezentoval projekt MOVECIT. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov mestského úradu. Cieľom bolo informovať zúčastnených o výstupoch projektu.

Movecit