MOVECIT

Kód
CE25
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júna 2016
Dátum do
31. mája 2019

Mesto Banská Bystrica realizuje v spolupráci s nadáciou Ekopolis a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Stredná Európa a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

Ciele projektu:

  • zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,
  • vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica,
  • zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

Inštitucionálny plán udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici

Oficiálna stránka projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

Aktivity projektu:

máj 2019

realizácia pilotnej akcie – výstavba Cyklostanoviska pri železničnej stanici, Banská Bystrica

apríl – máj 2019

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa uskutočnil internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zamestnanci poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy

august – september 2018

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre pilotnú akciu Cykostanovisko pri železničnej stanici, Banská Bystrica.

máj 2018

Dňa 3.mája 2018 – účasť na tlačovej konferencii pri príležitosti oficiálneho zahájenia výstavby prvej cyklotrasy v meste.

1. december 2017

Prezentácia Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici na 1. stretnutí pracovnej skupiny auditu ADVANCE v Banskej Bystrici. Audit ADVANCE je aktivitou, ktorá predchádza príprave Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) v Banskej Bystrici a inštitucionálny plán udržateľnej mobility je jeden z veľmi vhodných vstupov do PUMM.

26. október 2017

Prezentácia Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici na národnej konferencii Cyklistická doprava 2017 v Trnave.

október 2017

Zverejnenie Inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre Mestský úrad v Banskej Bystrici.

9. máj 2017

Projektový tím nadácie Ekopolis zrealizoval skupinové rozhovory pre vybranú vzorku zamestnancov Mestského úradu (celkovo 30 zamestnancov). V štruktúrovanej diskusii boli prerokované výsledky internetového prieskumu dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zamestnanci vyjadrili svoje osobnejšie názory a postrehy na otázky napísané v dotazníku.

10. – 28. apríl 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa uskutočnil internetový prieskum dopravných návykov zamestnancov pri ich dochádzaní do práce. Zúčastnilo sa ho 52 % respondentov z radov zamestnancov Mestského úradu. Zamestnanci poskytli veľmi cenné informácie o tom, ako dochádzajú do práce a prečo tak dochádzajú a o tom, za akých podmienok by boli schopní a ochotní viac využívať udržateľnejšie spôsoby dopravy.

22. február 2017

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility pre mestský úrad v rámci projektu MOVECIT. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia mesta Banská Bystrica, zástupcovia Nadácie Ekopolis a externý zhotoviteľ. Na prvom stretnutí sa prerokoval harmonogram prípravy plánu udržateľnej mobility, dohodli sa prvé kroky realizácie projektu (dotazníkový prieskum dopravných návykov zamestnancov, spôsob informovania zamestnancov a ďalšie), ako aj logistika ďalšej spolupráce na tejto náročnej úlohe, ktorú Nadácia Ekopolis koordinuje.

23. novembra 2016

Sa realizovalo pracovné stretnutie dotknutých a zainteresovaných inštitúcií a organizácií pôsobiacich na území mesta za účelom prezentácie projektu MOVECIT.

22. novembra 2016

Sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade, kde sa odprezentoval projekt MOVECIT. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich zamestnancov a zamestnancov mestského úradu. Cieľom bolo informovať zúčastnených o výstupoch projektu.

MOVECIT

Project duration:                              jun 2016 – may 2019

Programme title:                              Interreg Central Europe 2014 – 2020

Programme priority 2:                    Cooperating on low-carbon strategies
in CENTRAL EUROPE

Programme priority                        To improve capacities for mobility planning in functional

specific objective 2.3:                      urban areas to lower CO2 emissions.

Project acronym:                              MOVECIT

Project index number:                     CE25

 

MOVECIT aims to make transport more sustainable in times of increasing individual and motorised mobility in central Europe.  City Banska Bystrica in cooperation with the Ekopolis and the other European partners is implementing a project MOVECIT.