Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica

Kód
302021K160
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021K160-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola,Spojová 14, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obdobie realizácie hlavných aktivít projektu:        04/2022 – 10/2022

Schválený príspevok NFP:                                                157 854,82 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom vybudovania a zlepšenia technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební skvalitnenie podmienok pre vzdelávanie a podporu intelektového rastu žiaka pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií zvyšujúcich  konkurencieschopnosť žiaka v uplatnení sa v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie jazykovej učebne
 • Obstaranie prírodovednej učebne biológie
 • Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 • Obstaranie polytechnickej učebne
 • Obstaranie IKT učebne variant notebook 1 – pre primárne vzdelávanie
 • Obstaranie IKT učebne variant notebook 2 – pre nižšie stredné vzdelávanie
 • Stavebno-technické úpravy odborných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom