Koncepcia rozvoja kultúry

Ako sa môžem zapojiť

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia a je moderným nástrojom správy vecí verejných, ktorý sa dostáva do popredia stále častejšie. O možnosť participácie sa hlási odborná verejnosť, rôzne záujmové združenia, mimovládne organizácie či aktívni občania a občianky, no jej význam rastie aj v očiach štátnych a verejných inštitúcií, ktoré chcú robiť kvalitnejšie verejné rozhodnutia a politiky za účasti občanov. Zapojenie verejnosti do procesu tvorby Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 je mimoriadne dôležité.

 

  • ZAPOJENIE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.

Pre konzultáciu k príprave koncepcie so širokou verejnosťou bol od 4. mája do 4. júna 2022 realizovaný dotazníkový prieskum názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Obyvateľom a obyvateľkám boli dotazníky k dispozícii online na webovej stránke mesta ako i v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu a v priestoroch Informačného centra v Radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentami Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry cestovného ruchu bol zber realizovaný aj v teréne.

Nasledovať bude online pripomienkovanie východísk a analytickej časti koncepcie širokou verejnosťou, po aktualizácii harmonogramu v auguste a septembri 2022. V októbri 2022 bude prebiehať online pripomienkovanie strategickej časti koncepcie širokou verejnosťou. Materiály na online pripomienkovanie budú zverejnené na webovej stránke mesta.

V novembri 2022 sa uskutoční verejná prezentácia Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030, ktorá bude následne predložená Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici na schválenie.

 

  • ZAPOJENIE ODBORNEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie chceme nevyhnutne zapojiť i tých, ktorých sa prostredie a existujúce nástroje a opatrenia v oblasti kultúry najviac dotýkajú – odbornú verejnosť v zastúpení nielen kultúrnych aktérov, ale aj aktérov z iných oblastí (školstvo, cestovný ruch, architektúra a pod.).

Okrem vyššie uvedených foriem pre zapojenie sa určených pre širokú verejnosť budú pre odbornú verejnosť zorganizované skupinové diskusie, ktoré sa uskutočnia v septembri 2022.

#tvormespolu