Koncepcia rozvoja kultúry

Ako sa môžem zapojiť

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia a je moderným nástrojom správy vecí verejných, ktorý sa dostáva do popredia stále častejšie. O možnosť participácie sa hlási odborná verejnosť, rôzne záujmové združenia, mimovládne organizácie či aktívni občania a občianky, no jej význam rastie aj v očiach štátnych a verejných inštitúcií, ktoré chcú robiť kvalitnejšie verejné rozhodnutia a politiky za účasti občanov. Zapojenie verejnosti do procesu tvorby Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 je mimoriadne dôležité.

 

  • ZAPOJENIE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.

Pre konzultáciu k príprave koncepcie so širokou verejnosťou bol od 4. mája do 4. júna 2022 realizovaný dotazníkový prieskum názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Obyvateľom a obyvateľkám boli dotazníky k dispozícii online na webovej stránke mesta ako i v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu a v priestoroch Informačného centra v Radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentami Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry cestovného ruchu bol zber realizovaný aj v teréne. Dozber pre zabezpečenie reprezentatívnej vzorky respondentov sa realizoval do 29. júla 2022.

V septembri 2022 prebehlo online pripomienkovanie východísk a analytickej časti koncepcie širokou verejnosťou. Pripomienkovaním bolo možné navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkovanie nebolo anonymné. Pripomienky museli byť zdôvodnené. Verejnosť mohla zasielať svoje pripomienky prostredníctvom online formulára do 30. septembra 2022.

V apríli 2023 bude prebiehať online pripomienkovanie strategickej časti koncepcie širokou verejnosťou. Materiály na online pripomienkovanie budú zverejnené na webovej stránke mesta. V máji 2023 sa uskutoční verejná prezentácia Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030, ktorá bude následne predložená Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici na schválenie.

 

  • ZAPOJENIE ODBORNEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie chceme nevyhnutne zapojiť i tých, ktorých sa prostredie a existujúce nástroje a opatrenia v oblasti kultúry najviac dotýkajú – odbornú verejnosť v zastúpení nielen kultúrnych aktérov, ale aj aktérov z iných oblastí (školstvo, cestovný ruch, architektúra a pod.).

Okrem vyššie uvedených foriem pre zapojenie sa určených pre širokú verejnosť boli pre odbornú verejnosť zorganizované skupinové diskusie, ktoré sa uskutočnili v októbri 2022.

#tvormespolu