Koncepcia rozvoja kultúry

Ako som sa mohol zapojiť

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia a je moderným nástrojom správy vecí verejných, ktorý sa dostáva do popredia stále častejšie. O možnosť participácie sa hlási odborná verejnosť, rôzne záujmové združenia, mimovládne organizácie či aktívni občania a občianky, no jej význam rastie aj v očiach štátnych a verejných inštitúcií, ktoré chcú robiť kvalitnejšie verejné rozhodnutia a politiky za účasti občanov. Zapojenie verejnosti do procesu tvorby Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 bolo mimoriadne dôležité. Celý proces participácie bol dizajnovaný v úzkej spolupráci s koordinátorkou pre participáciu a otvorené vládnutie Mgr. Soňou Karikovou, MSc., PhD. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 sa stala popri Integrovanej územnej stratégii, Participatívnom rozpočte, projekte revitalizácie Mestského parku a projekte Zelené sídliská ďalším z projektov participatívneho plánovania v meste Banská Bystrica.

  • ZAPOJENIE ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie sme chceli zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.

Pre konzultáciu k príprave koncepcie so širokou verejnosťou bol od 4. mája do 4. júna 2022 realizovaný dotazníkový prieskum názorov a potrieb obyvateľov týkajúcich sa kultúry v meste Banská Bystrica. Obyvateľom boli dotazníky k dispozícii online na webovej stránke mesta ako i v tlačenej podobe v Klientskom centre Mestského úradu a v priestoroch Informačného centra v historickej radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentami Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bol zber realizovaný aj v teréne. Dozber pre zabezpečenie reprezentatívnej vzorky respondentov sa realizoval do 29. júla 2022.

V auguste a v septembri 2022 prebehlo online pripomienkovanie východísk a analytickej časti dokumentu širokou verejnosťou. Verejnosť mohla zasielať svoje pripomienky prostredníctvom online formulára do 30. septembra 2022.

V máji 2023 prebehlo online pripomienkovanie kompletného dokumentu širokou verejnosťou. Verejnosť mohla zasielať svoje pripomienky na e-mailovú adresu tvormespolu@banskabystrica.sk do 23. mája 2023.

Verejná prezentácia Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 sa uskutočnila 23. mája 2023 v Robotníckom dome.

  • ZAPOJENIE ODBORNEJ VEREJNOSTI

Do procesu tvorby koncepcie sme chceli nevyhnutne zapojiť i tých, ktorých sa prostredie a existujúce nástroje a opatrenia v oblasti kultúry najviac dotýkajú – odbornú verejnosť v zastúpení nielen kultúrnych aktérov, ale aj aktérov z iných oblastí (školstvo, cestovný ruch, architektúra a pod.).

Okrem vyššie uvedených foriem pre zapojenie sa určených pre širokú verejnosť a množstva individuálnych a skupinových konzultačných stretnutí s odbornou verejnosťou boli pre odbornú verejnosť zorganizované skupinové diskusie, ktoré sa uskutočnili v októbri 2022.

#tvormespolu