Koncepcia rozvoja kultúry

O koncepcii

V decembri 2020 bola Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici schválená Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2022 – 2033. Mestské zastupiteľstvo zároveň požiadalo primátora mesta o zabezpečenie dopracovania tohto dokumentu so zapojením odbornej i občianskej verejnosti.

Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2022 – 2033 bola jedným z výstupov projektu kandidatúry mesta Banská Bystrica na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a vychádzala zo Strategickej vízie smerovania kultúry v Banskej Bystrici na roky 2010 – 2016. Bola obohatená o nové a smelé vízie a programy. Mesto ju tvorilo za úzkej spolupráce s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a s tretím sektorom.

V máji 2021 bola koncepcia zverejnená na webovej stránke mesta s možnosťou zapojenia sa širokej verejnosti prostredníctvom podnetov a pripomienok. V rámci tohto pripomienkovania bolo doručených len pár podnetov. V decembri 2021 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo predĺženie termínu na dopracovanie koncepcie najneskôr do decembra 2022.

Súčasne v roku 2020 mesto Banská Bystrica začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022. Výstupom bol projekt Metro kultúry, ktorý bol zameraný na budovanie a spájanie kultúrnych komunít s hlavnou ideou rozvoja infraštruktúry vzťahov. Banská Bystrica síce na ceste za titulom Mesto kultúry 2022 neuspela, výstupy projektu však budú reflektované pri dopracúvaní už schválenej koncepcie.

Dopracovaná Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 bude kvalitným moderným strategickým dokumentom pre rozvoj kultúry v súlade s celosvetovými trendmi. Bude otvorená, pravidelne vyhodnocovaná a aktualizovaná. V procese jej tvorby sú využívané rôzne metódy participácie.

#tvormespolu