Koncepcia rozvoja kultúry

O koncepcii

V decembri 2020 bola Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici schválená Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2022 – 2033. Mestské zastupiteľstvo zároveň požiadalo primátora mesta o zabezpečenie dopracovania tohto dokumentu so zapojením odbornej i občianskej verejnosti.

Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2022 – 2033 bola jedným z výstupov projektu kandidatúry mesta Banská Bystrica na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a vychádzala zo Strategickej vízie smerovania kultúry v Banskej Bystrici na roky 2010 – 2016. Bola obohatená o nové a smelé vízie a programy. Mesto ju tvorilo v úzkej spolupráci s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a s tretím sektorom.

V máji 2021 bola koncepcia zverejnená na webovej stránke mesta s možnosťou zapojenia sa širokej verejnosti prostredníctvom podnetov a pripomienok. V rámci tohto pripomienkovania bolo doručené minimálne množstvo podnetov. V decembri 2021 a opätovne v decembri 2022 Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici schválilo predĺženie termínu na dopracovanie koncepcie.

Súčasne v roku 2020 mesto Banská Bystrica začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022. Výstupom bol projekt Metro kultúry, ktorý bol zameraný na budovanie a spájanie kultúrnych komunít s hlavnou ideou rozvoja infraštruktúry vzťahov. Banská Bystrica síce na ceste za titulom Mesto kultúry 2022 neuspela, výstupy projektu však boli reflektované pri dopracúvaní už schválenej koncepcie.

Dopracovanie, resp. aktualizácia dokumentu sa v rokoch 2022 a 2023 realizovala v zmysle zverejneného harmonogramu. V procese jej tvorby boli využité rôzne metódy participácie.

V roku 2022 došlo k modifikácii názvu a programového obdobia strategického dokumentu z pôvodného „Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020 – 2033“ na „Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030“.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 bola Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici schválená 20. júna 2023.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 je strategický dokument rozvoja kultúry, ktorá nadväzuje na trendy v rozvinutých krajinách. Kvalitná moderná koncepcia rozvoja kultúry na lokálnej úrovni vytvára predpoklady lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry a podmienky tak, aby kultúra plnila svoje celospoločenské poslanie.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 vníma kultúru v celej jej šírke. Investície do kultúrnych organizácií, projektov a infraštruktúry sú investíciami do spoločných hodnôt, do tvorivosti, do rozvoja kompetencií, zručností a vzdelávania, do komunitného života, čo má následne aj pozitívny dopad na ekonomiku, cestovný ruch a ďalšie oblasti. Jedným zo základných predpokladov rozvoja mesta Banská Bystrica je preto širokospektrálna spolupráca založená na silnom „Partnerstve pre kultúru”.

Práve partnerstvo a spolupráca sú základné predpoklady udržateľného a synergického rozvoja odolnej kultúry, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v meste. Vízia, ktorú tento dokument pre rozvoj kultúry formuluje je, že „mesto Banská Bystrica bude do roku 2030 regionálnym centrom kultúry s kvalitným zázemím, ktoré vytvára priestor pre tvorivú činnosť, rozvoj a aktivity všetkých aktérov v oblasti kultúry aj v nadväzných odvetviach a oblastiach (kreatívne odvetvia, cestovný ruch, školstvo a šport), ktorí spoločne prispievajú ku kultúrnemu, ale aj širšiemu sociálnemu a hospodárskemu rozvoju mesta.“

Z hľadiska typu strategického dokumentu, ide o koncepciu, ktorá obsahuje východiská, analytickú a strategickú časť a rámcovo implementačnú časť.

Východiská mapujú smerovanie kultúry v medzinárodnom prostredí a na národnej úrovni. Táto časť má poskytnúť odpovede na otázky ohľadom významu rozvoja kultúry pre spoločnosť, ako aj život obyvateľov mesta.

Analytická časť venuje pozornosť kultúrnemu profilu mesta Banská Bystrica, a to z pohľadu inštitúcií a aktérov a ich kultúrnej činnosti, či infraštruktúry zameranej na poskytovanie kultúrnej činnosti (kultúrnym zdrojom mesta). Taktiež prezentuje kultúrny profil obyvateľov mesta, resp. ich prístup ku kultúre. Vnímanie kultúry verejnosťou bolo vyhodnotené na základe výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného medzi obyvateľmi mesta.

Strategická časť formuluje rámce rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica v štyroch oblastiach, na ktoré sa zameriavajú aj štyri strategické ciele. Ide o (1.) zázemie, ktoré predstavuje udržateľná kultúrna infraštruktúra (vrátane verejných priestranstiev); (2.) koncept programu, ktorý prispeje k účasti na kultúre v meste aj na jej tvorbe; (3.) podmienky pre rozvoj ľudských zdrojov v kultúre (budovanie kapacít) a (4.) riadenie rozvoja prostredníctvom spolupráce a systémových opatrení.

Návrh implementačného mechanizmu definuje tematické rozvojové programy, ktoré majú spolu s ich akčnými plánmi umožniť realizáciu širokého spektra aktivít identifikovaných v strategickej časti koncepcie. Rozvojové programy budú obsahovať plán implementácie konkrétnych aktivít v čase a ich praktické aspekty, indikátory, monitoring a hodnotenie výsledkov. V návrhu implementačného mechanizmu sú tematické rozvojové programy definované ako samostatné vykonávacie dokumenty, ktoré majú dopĺňať koncepciu a spolu s ňou tvoria ucelený systém strategických dokumentov pre oblasť kultúry v meste Banská Bystrica. Tento prístup vyžaduje zapájanie kultúrnych aktérov aj miestnych v procese implementácie koncepcie.

„Partnerstvo pre kultúru“ je o spolupráci vytvorenej pri príprave projektov a predloženého dokumentu, aj o forme, akou budú aktivity tejto koncepcie realizované počas najbližších takmer desiatich rokov. Počíta sa s postupným zapájaním aktérov, ktorí priamo alebo nepriamo ovplyvňujú a sú ovplyvnení rozvojom kultúry, formovaním a upevňovaním nových spoluprác. To je základný predpoklad toho, aby sa Banská Bystrica stala do roku 2030 skutočným regionálnym centrom, v ktorom sa kultúra rozvíja ruka v ruke s nadväznými oblasťami, akými sú kreatívne odvetvia, cestovný ruch, školstvo, šport a iné.

Koncepcia rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030 zostáva otvoreným dokumentom aj preto, že aktuálna situácia ukázala, že oblasť kultúry je osobitne citlivá na meniace sa vonkajšie podmienky a preto si vyžaduje flexibilné riešenia. Snahou je, aby koncepčné nastavenie rozvoja kultúry mohlo aj v budúcnosti reagovať na zmeny na lokálnej, regionálnej, ale aj národnej úrovni.

#tvormespolu