Zelené sídliská

Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

Predstavenie urbanisticko-krajinárskej štúdie

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapojení  obyvatelia prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásilo mesto Banská Bystrica verejnú súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu lokality Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká. Víťazný architektonický ateliér mal za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, pripraviť urbanisticko-krajinársku štúdiu. Verejnosti bola predstavená 27. júna 2023 o 17:00 h. v priestoroch jedálne Základnej školy J. G. Tajovského, Gaštanová 12.

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Urbanisticko-krajinárska štúdia_Gaštanová-Lipová-Limbová-Povstalecká

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

GAŠTANOVÁ – LIPOVÁ – LIMBOVÁ – POVSTALECKÁ_Lokalitný program

GAŠTANOVÁ – LIPOVÁ – LIMBOVÁ – POVSTALECKÁ_Mapa

Výmera: 5,5 ha

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta tvoria predovšetkým doskové bytové domy s niekoľkými sekciami usporiadané do tvaru „U“, parkovacie plochy (parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových jednosmerných ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory,  chodníky, vzrastlá a krovitá zeleň. Územie dopĺňajú objekty vybavenosti sústredené najmä na východnej strane predmetného sídliska, športové plochy a detské ihriská rozptýlené vo vnútroblokoch. Väčšina lokality je pomerne stabilizovaná ako obytné územie, nachádza sa tu zastávka MHD na severnom okraji. Terén je rovinatý.

Vstupy do bytových domov obyvatelia upravujú. Zatrávnené plochy medzi doskovými bytovými domami sú doplnené rôznymi typmi zelene od vzrastlej a krovitej zelene, ktorá je umiestnená systematicky pozdĺž bytových domov a chodníkov, cez miesta s prírodným parkovým charakterom vo vnútrobloku medzi ul. Gaštanová a ul. Limbová. Väčšina priestoru je nečlenená a zatrávnená. Špecifikom lokality je trojica takmer uzavretých vnútroblokov. Takúto štruktúru je možné riešiť ako tematické celky, ktoré sa by sa mali vzájomne komplementárne dopĺňať a tým formovať sociálnu sieť obyvateľov – susedstiev.

Ďalšie zložky prostredia na doriešenie: bezpečný priechod cez Javorovú ulicu, priestor medzi Gaštanovou a Limbovou riešiť ako oddychovo-rekreačný parkový priestor s komunitnou záhradkou a ostatné dva vnútrobloky riešiť ako kombináciu športovísk a detských ihrísk, z rôznym vekovým zameraním. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž

Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, ktoré sme zrealizovali

Sásová

V roku 2022 sa nám podarilo zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská. Ide o najväčší verejný priestor na území mesta s rozlohou 4,5 hektára. V areáli pribudli nové športové plochy, detské ihrisko z prírodných materiálov, exteriérová školská trieda či fitness zóna. Zároveň boli doplnené lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, nádoby na odpad, ale aj verejné osvetlenie či zeleň. Celkovo bolo zrekonštruovaných viac ako štyritisíc štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch, vrátane vstupov do bytových domov a  schodísk. Dominantou lokality sa stala novovybudovaná pochôdzna fontána s farebným osvetlením.

Fončorda

Komplexnú revitalizáciu má za sebou aj vnútroblok s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím. Súčasťou plochy sú nové prvky na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, obnovené chodníky, malý amfiteáter, lavičky, stôl s lavicami, smetné koše, stojany na bicykle, kolotoč, hojdačka a pod. Pribudla tu tiež pitná fontánka, komunitná záhrada, prvky tienenia, retenčná nádrž či nová zeleň.

Práve po vzore zrealizovaných projektov v Sásovej a na Fončorde mesto intenzívne pracuje aj na rozbehnutí procesov revitalizácie siedmich vytypovaných lokalít v rámci Zelených sídlisk, ktoré sú jedným z najväčších zelených projektov v histórii Banskej Bystrice.