Zelené sídliská

Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

GAŠTANOVÁ – LIPOVÁ – LIMBOVÁ – POVSTALECKÁ_Lokalitný program

GAŠTANOVÁ – LIPOVÁ – LIMBOVÁ – POVSTALECKÁ_Mapa

Výmera: 5,5 ha

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta tvoria predovšetkým doskové bytové domy s niekoľkými sekciami usporiadané do tvaru „U“, parkovacie plochy (parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových jednosmerných ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory,  chodníky, vzrastlá a krovitá zeleň. Územie dopĺňajú objekty vybavenosti sústredené najmä na východnej strane predmetného sídliska, športové plochy a detské ihriská rozptýlené vo vnútroblokoch. Väčšina lokality je pomerne stabilizovaná ako obytné územie, nachádza sa tu zastávka MHD na severnom okraji. Terén je rovinatý.

Vstupy do bytových domov obyvatelia upravujú. Zatrávnené plochy medzi doskovými bytovými domami sú doplnené rôznymi typmi zelene od vzrastlej a krovitej zelene, ktorá je umiestnená systematicky pozdĺž bytových domov a chodníkov, cez miesta s prírodným parkovým charakterom vo vnútrobloku medzi ul. Gaštanová a ul. Limbová. Väčšina priestoru je nečlenená a zatrávnená. Špecifikom lokality je trojica takmer uzavretých vnútroblokov. Takúto štruktúru je možné riešiť ako tematické celky, ktoré sa by sa mali vzájomne komplementárne dopĺňať a tým formovať sociálnu sieť obyvateľov – susedstiev.

Ďalšie zložky prostredia na doriešenie: bezpečný priechod cez Javorovú ulicu, priestor medzi Gaštanovou a Limbovou riešiť ako oddychovo-rekreačný parkový priestor s komunitnou záhradkou a ostatné dva vnútrobloky riešiť ako kombináciu športovísk a detských ihrísk, z rôznym vekovým zameraním. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž

Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.