Zelené sídliská

Mládežnícka – Družby – Okružná

Predstavenie urbanisticko-krajinárskej štúdie

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapojení  obyvatelia prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásilo mesto Banská Bystrica verejnú súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu lokality Mládežnícka – Družby – Okružná. Víťazný architektonický ateliér mal za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, pripraviť urbanisticko-krajinársku štúdiu. Verejnosti bola predstavená 30. mája 2023 o 17:00 h. v priestoroch Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežícka 51.

Urbanisticko-krajinárska štúdia_Mládežnícka Družby Okružná

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

MLÁDEŽNIĆKA – DRUŽBY – OKRUŽNÁ_Lokalitný program

MLÁDEŽNÍCKA – DRUŽBY – OKRUŽNÁ_Mapa

Výmera: 18,6 ha

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta tvoria predovšetkým bodové a doskové bytové domy, parkovacie plochy (samostatné menšie parkoviská, parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, chodníky pozdĺž vodného toku, viaceré pešie mostíky ponad vodu, vzrastlá a krovitá zeleň. Zábradlie má výrazné červeno-biele prvky. Chodníky sú aj v „parkovom“ prevedení, mnohé pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky. Územie dopĺňajú dva objekty vybavenosti na severnom okraji, väčšina lokality je pomerne stabilizovaná ako obytné územie, nachádza sa tu zastávka MHD a na západnom okraji je umiestnené obratisko pre vozidlá. Terén je v miernom sklone na východ.

Špecifikom lokality je vodný toku Udurná/Radvanský potok, s rekreačným charakterom (aktívny a pasívny oddych). V lokalite sa nachádzajú pôvodné betónové plastiky z čias výstavby sídliska. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, radón v podloží, ochranné pásmo Letiska Sliač.

 

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž

 

Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.