Zelené sídliská

Bernolákova – Radvanská

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

BERNOLAKOVA – RADVANSKÁ_Lokalitný program

BERNOLÁKOVA – RADVANSKá_Mapa

Výmera: 2,8 ha

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia, ktoré sa nachádza medzi dvomi významnými dopravnými trasami – rýchlostnou komunikáciou R1 a Sládkovičovou ulicou. Lokalitu tvorí líniový koridor určený na západnej strane priebežným doskovým bytovým domom s niekoľkými sekciami, bodovým bytovým domov na severe a cestnou komunikáciou na východnej strane. Parkovanie je zabezpečené na západnej strane bytových domov, pozdĺž obslužných a prístupových ciest. Hlavná pešia trasa je určená samotným priestorom – v smere sever-juh. Stretávacie priestory tvoria predovšetkým samotné vstupy do objektov a upravená plocha na juhu lokality, kam vedú neformálne vychodené chodníky. Vstupy do bytových domov udržiavajú obyvatelia.

Vzrastlá a krovitá zeleň je umiestnená systematicky pozdĺž bytového domu a pozdĺž cestnej komunikácie, sú tu vysadené mladé stromy rôznych druhov. Pešie trasy sú „vychodené“ cez trávnik – spájajú inak neprepojené časti v smere východ-západ. V severnej časti sa nachádza čiastočne oplotená ale prístupná hracia plocha. Objekty vybavenosti sú umiestnené v blízkosti lokality. Terén je vo výraznom sklone na východ. V lokalite chýbajú pešie priečne prepojenia a lokálna identita. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, radón v podloží, ochranné pásmo Letiska Sliač, predpísaný územný plán zóny „Radvaň“.

Špecifikom lokality je svah s výrazným lineárnym tvarom ohraničený ulicami Bernolákova a Radvanská. Na mestskom úrade evidujeme aj aktivity zo strany obyvateľov a záujem o úpravy prostredia spracované Občianskou radou v koncepcii rozvoja Radvane z februára 2020, ktoré môžu byť do projektu zapracované. Cieľom mesta Banská Bystrica je pripraviť komplexný návrh úpravy a revitalizácie tohto priestoru.

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

 

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.