Projekty

Trvalo udržateľná mobilita

Kód
ITMS 314011M298
Stav
Zrealizované

Mesto Banská Bystrica v partnerskej spolupráci s Nadáciou Ekopolis realizujú projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility.

Projekt je súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.

Zámer:

Širším zámerom Mesta Banská Bystrica je vytvorenie takej dopravnej politiky, ktorá bude rovnocenne vytvárať lepšie podmienky nielen pre individuálnu automobilovú dopravu, ale bude zohľadňovať aj potreby cestujúcich MHD, cyklistov, chodcov a iných účastníkov dopravy, napríklad mamičky s kočíkmi alebo vozíčkárov. Riešenie problémov dopravy v meste tak bude založené na vyváženosti využitia rôznych druhov dopravných prostriedkov a bude rešpektovať záujem obyvateľov mesta o kvalitné a zdravé životné prostredie.

Obyvatelia mesta a široká verejnosť budú mať možnosť zúčastniť sa priamo na tvorbe a pripomienkovaní tvorby verejnej politiky mesta v oblasti dopravy vo svojom meste. Vytvorená politika bude v súlade s princípmi a trendmi používanými v súčasnosti vo vyspelých európskych krajinách pre tvorbu  Plánov udržateľnej mestskej mobility (Sustainable urban mobility plans / SUMP), ktoré vznikli z iniciatívy Európskej komisie. Plány udržateľnej mestskej mobility budú pre územnú samosprávu dôležitým faktorom realizácií projektov v oblasti dopravy s podporou fondov EÚ (napríklad z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP).

Termíny verejných diskusií s obyvateľmi mesta Banská Bystrica

Výstup projektu:

Konkrétnym výstupom projektu bude audit v zmysle metodiky ADVANCE vrátane akčného plánu a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica.

Audit a metodika ADVANCE  je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento akčný plán možno použiť ako východisko na prípravu nového alebo aktualizáciu už vypracovaného plánu udržateľnej mestskej mobility.

Harmonogram projektu