Projekty

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Šalková

Stav
Zrealizované


 

Názov projektu:                                    Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Šalková

Zmluva o poskytnutí dotácie:          PHZ-OPK1-2018-000728-003

Výška poskytnutej dotácie:               27 152,77 €

Miesto realizácie:                                 Hasičská zbrojnica Šalková, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica sa úspešne zapojilo do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, v rámci ktorej získalo financie na obnovu 2 hasičských zbrojníc v Rakytovciach a v Šalkovej. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Banská Bystrica – Šalková má dlhoročnú tradíciu. Členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta -Šalková zasahujú pri lesných požiaroch požiaroch rodinných domov ale aj pri povodniach.

Cieľom a predmetom projektu je vyriešiť nevyhovujúci stav hasičskej zbrojnice prostredníctvom stavebných úprav. Ide o drobné opravy vnútorných priestorov, ako je rozšírenie a zvýšenie jestvujúceho garážového otvoru, výmena tepelne nedostačujúceho elektrického vykurovania, výmena okenných a dverných konštrukcií, oprava zavlhnutých vnútroných omietok na stenách a striopoch a iné.

Obnovená hasičská zbrojnica bude slúžiť predovšetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Banská Bystrica – Šalková, avšak z pohľadu mesta bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Bystrica.