Projekty

Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica

Kód
302011K187
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. októbra 2015
Dátum do
31. augusta 2019
Cena
848 326 EUR
Kód výzvy
IROP-PO1-SC122-2016-15
Špecifický cieľ
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu:                        Vybudovanie bezpečného cyklochodníka.

Aktivita projektu:  

  • Výstavba cyklistického chodníka ESC-Podlavice

Realizačný projekt je rozdelený na tieto inžinierske objekty:

SO – 01 Cyklistická trasa

SO – 02 Verejné osvetlenie

SO – 03 Sadové úpravy

SO – 04 Ochrana podzemných vedení

SO – 05 Projekt dopravného značenia

Riešené územie, na ktorom sa uvažuje s výstavbou cyklistického chodníka, sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica, Radvaň a Podlavice. Cyklistická komunikácia začína pred Športovou halou na Štiavničkách a končí na Pestovateľskej ulici. Riešená lokalita sa nachádza v severozápadnej časti mesta Banskej Bystrice. Riešené územie z hľadiska širších dopravných vzťahov je komunikačne napojené na miestnu obslužnú komunikáciu Cesta na štadión a ďalej na nadradený komunikačný systém mesta. Cyklistická komunikácia spája širšie centrum mesta s mestskou časťou Podlavice.

Cyklistická komunikácia je rozdelená na dve etapy výstavby. Prvá etapa výstavby začína pred športovou halou na Štiavničkách a končí v mieste príjazdovej vetvy križovatky smerom k hotelu DIXON. Druhá etapa výstavby začína v mieste príjazdovej vetvy k hotelu DIXON a končí na začiatku Pestovateľskej ulice – smer Podlavice.

Navrhované kapacity:

Cyklistická komunikácia: spolu 1779,40 m

Cyklistická komunikácia I. etapa dĺ.: 708,11 m

Cyklistická komunikácia II. etapa dĺ.: 1071,29 m

Verejné osvetlenie:

Verejné osvetlenie bude navrhnuté prevažne ako novostavba a na niektorých úsekoch bude využívané existujúce.

Celková dĺžka rozvodov VO vetvy „A“ je 530m, Celková dĺžka rozvodov VO vetvy „B“ je 181m, Celková dĺžka rozvodov VO vetvy „C“ je 470m, Celková dĺžka rozvodov VO vetvy „D“ je 475m.

Celková predbežná dĺžka kábelových trás pre verejné osvetlenie je cca 1 656 m.

Celkový počet osvetľovacích stožiarov pre cyklistický chodník je 41 ks.

Celkový počet osvetľovacích stožiarov pre nasvietenie prechodov – existujúce stožiare 4ks.

Sadové úpravy:

I. etapa: V rámci tejto etapy budú výstavbou zasiahnuté 8 ks vzrastlých drevín, ktoré bude nutné odstrániť. Ide o dreviny v skupinovej výsadbe.

II. etapa: V tejto časti bude výstavbou zasiahnutých 5 ks drevín, pôvodne vysadených v rámci sadovníckych úprav a 22 ks drevín náletových a výmladkových v úrovni areálu ZARES. Náhradná výsadba bude realizovaná na pozemkoch investora v súbehu s cyklotrasou.

Ochrana podzemných vedení:

V rámci projektu cyklistického chodníka budú chránené všetky káblové vedenia a optické vedenia ktoré križujú novonavrhované komunikácie. Novonavrhovaná cyklotrasa bude križovať aj jestvujúce podzemné siete, a to jestvujúce káble VO, NN, VN. Tieto káble budú v riešenom úseku križovania s novou komunikáciou odkopané a uložené do káblových žľabov ideálne 100 cm pod niveletou vozovky cyklokomunikácie.