Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Kód
302021J017
Stav
Pripravované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021J017-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Schválený príspevok NFP:                                                111 600,85 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je obstaraním prírodovednej biologicko-chemickej učebne a odbornej polytechnickej učebne modernizovať výchovno-vzdelávací proces a tak rozvíjať kľúčové kompetencie zvyšujúce konkurencieschopnosť žiaka v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • individuálny prístup k žiakom s prihliadnutím na schopnosti, zdravotný stav, záujmy a rovnocenný prístup k  výchove a vzdelávaniu
 • rozvoj učenia sa, komunikácie a spolupráce v tímoch s prispením k búraniu bariér pri rôznorodosti žiakov
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie prírodovednej biologicko-chemickej učebne
 • Obstaranie odbornej polytechnickej učebne
 • Stavebno-technické úpravy odborných učební

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom