Projekty

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Kód
302021J660
Stav
Zrealizované
Kód výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13

Prijímateľ NFP:                                                                    Mesto Banská Bystrica

Zmluva o poskytnutí NFP:                                               IROP-Z-302021J660-222-13

Miesto realizácie projektu:                                             Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica

Špecifický cieľ IROP:                                                           Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Schválený príspevok NFP:                                                189 929,98 EUR

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu je prostredníctvom vybudovania a zlepšenia technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odborných učební vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií zvyšujúcich konkurencieschopnosť žiakov v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce

Špecifické ciele projektu:

 • prepojenie teoretického a praktického vzdelávania
 • vytvorenie vzdelávacieho zázemia pre perspektívne potreby procesu výučby
 • zvýšenie úrovne záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní
 • zlepšenie výsledkov žiakov v národnom meraní
 • skvalitnenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • rovnocenný prístup k výchove a vzdelávaniu
 • bezpečnosť žiakov pri práci v odborných učebniach

Aktivity projektu:    

 • Obstaranie jazykovej učebne
 • Obstaranie školskej knižnice
 • Obstaranie prírodovednej biologicko-chemickej učebne
 • Obstaranie prírodovednej učebne fyziky
 • Obstaranie polytechnickej učebne
 • Obstaranie IKT učebne variant notebook 1
 • Obstaranie IKT učebne variant notebook 2
 • Stavebno-technické úpravy odborných učební a školskej knižnice

Realizáciou tohto projektu mesto Banská Bystrica napĺňa integrovaný projekt zabezpečenia kvalitných priestorov odborných učební pre žiakov všetkých základných škôl zriadené mestom